มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี

EP-LTF
ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
EP-LTF 04/12/2566 10,947,621.94 16.7497 16.7498 16.7078 ... +0.03

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

X-EQRMF
ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
X-EQRMF 04/12/2566 4,070,425.18 16.1440 16.1441 16.1440 ... +0.02

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)

X-SEQS
ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
X-SEQS-RD 04/12/2566 1,876,955.97 10.3662 10.4772 10.3662 ... +0.23
X-SEQS-RA 04/12/2566 61,593.87 10.0848 10.1928 10.0848 ... +0.23
X-SEQS-ID 04/12/2566 4,275,492.53 10.5517 10.5518 10.5517 ... +0.23
X-SEQS-IA 04/12/2566 11,016,277.07 10.5631 10.5632 10.5631 ... +0.23
X-SEQS-DSSF 04/12/2566 358,046.95 10.1276 10.1277 10.1276 ... +0.22
X-SEQS-ASSF 04/12/2566 547,109.18 10.1428 10.1429 10.1428 ... +0.22

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ