มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง พลัส (X-PLUS)

X-PLUS
ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
X-PLUS 21/05/2567 204,921,732.27 10.0019 10.0020 10.0019 0.00

กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี

EP-LTF
ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
EP-LTF 21/05/2567 10,594,242.24 16.6619 16.6620 16.6202 ... -0.59

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

X-EQRMF
ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
X-EQRMF 21/05/2567 3,986,675.69 15.9596 15.9597 15.9596 ... -0.61

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)

X-SEQS
ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
X-SEQS-RD 21/05/2567 1,823,264.05 10.0646 10.1724 10.0646 ... -0.58
X-SEQS-RA 21/05/2567 59,639.40 9.6667 9.7702 9.6667 ... -0.58
X-SEQS-ID 21/05/2567 4,163,384.69 10.2750 10.2751 10.2750 ... -0.58
X-SEQS-IA 21/05/2567 10,727,451.41 10.2862 10.2863 10.2862 ... -0.58
X-SEQS-DSSF 21/05/2567 384,567.20 9.7820 9.7821 9.7820 ... -0.58
X-SEQS-ASSF 21/05/2567 517,284.93 9.8066 9.8067 9.8066 ... -0.58

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ