ผลการดำเนินงาน
กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กองทุน Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน -4.47 -1.55 -1.91 -8.11 -1.98 -2.75 -0.71 2.96
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) -2.86 -0.32 -0.27 -9.34 -2.61 -0.66 2.62 7.05
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.72 9.78 9.47 9.66 10.41 14.42 13.78 16.51
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 10.40 10.61 10.26 11.30 11.12 16.65 14.37 18.22

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
กองทุน 38.27 -17.29 -1.34 10.93 -10.70 0.50 -19.73 23.55 3.84 -9.38
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 19.12 -11.23 23.85 8.61 -8.08 4.29 -5.24 17.67 3.53 -12.66
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.14 13.53 13.91 0.00 13.04 9.20 23.85 11.48 11.01 9.95
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 22.54 12.72 20.92 13.03 13.73 14.21 6.43 12.05 9.39 29.03

กราฟราคาย้อนหลัง

หมายเหตุ

  • เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
  • เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
  • ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ