ผลการดำเนินงาน
กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กองทุน Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน -10.87 -7.57 -6.11 -8.59 5.46 -2.49 -0.40 3.25
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) -14.91 -10.42 -8.43 -11.61 7.99 -0.78 2.69 7.33
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.11 10.21 9.97 9.81 11.74 14.48 13.89 16.71
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 11.82 12.07 11.99 11.32 12.90 16.57 14.63 18.43

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
กองทุน 1.15 38.27 -17.29 -1.34 10.93 -10.70 0.50 -19.73 23.55 3.84
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) -3.63 19.12 -11.23 13.91 17.30 -8.08 4.29 -5.24 17.67 3.53
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.26 16.14 13.53 0.00 8.61 13.04 9.20 23.85 11.48 11.01
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 22.54 12.72 20.92 13.03 13.73 14.21 6.43 12.05 9.39 29.03

กราฟราคาย้อนหลัง

หมายเหตุ

  • เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
  • เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
  • ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ