ตารางการทำรายการ


ชื่อกองทุน วันที่จดทะเบียนกองทุน วันที่ครบอายุ/เปิดให้ขายคืนหน่วยลงทุน วันที่กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไป(ถ้ามี) หมายเหตุ
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M67 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) 02-พ.ย.-64 12-พ.ค.-65 - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 พ.ค. 65
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M15 11-ส.ค.-66 - - -