ข้อมูลบริษัท


ข้อมูลบริษัท XSpring AM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.ได้ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2549 และเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมาปัจจุบันทุนจดทะเบียน 200,000,000.00 บาท (ชำระเต็ม) ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน บริษัทมีใบอนุญาตการจัดการกองทุน ภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 5 ใบอนุญาต ดังต่อไปนี้

ประเภทใบอนุญาติ เลขที่
การจัดการกองทุนรวม ใบอนุญาตเลขที่ ลค.0146-01 ลงวันที่ 12/04/2565
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล) ใบอนุญาตเลขที่ ลค.0146-01 ลงวันที่ 12/04/2565
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ใบอนุญาตเลขที่ ลค.0146-01 ลงวันที่ 12/04/2565
การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Pending for Activation) ใบอนุญาตเลขที่ 0009/2550 ลงวันที่ 13/07/2550
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ใบอนุญาตเลขที่ ลค.0146-01 ลงวันที่ 12/04/2565
การได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต)
ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manger)

หมายเหตุ

  1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564
  2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
  3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555