คำถามเกี่ยวกับ CRS


ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรแบบร้องขอตามความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร และความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี และต้องปฏิบัติตามพันธกรณีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติตามความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ ประกอบกับประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของ Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development) โดยกำหนดให้สถาบันการเงินในประเทศที่เข้าร่วม CRS ต้องรายงานเกี่ยวกับบัญชีที่ลูกค้าของตนซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีของประเทศที่เข้าร่วม CRS ต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีในท้องถิ่น จากนั้นหน่วยงานจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นจะแลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกค้าดังกล่าวกับประเทศอื่น ๆ ที่เข้าร่วม CRS

ประเทศที่เข้าร่วมCRS สามารถอ่านรายละเอียดรายชื่อประเทศที่เข้าร่วมได้ทาง https://www.xspringam.com

พระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ.2566 และกฎหมายลำดับรองที่อยู่ระหว่างการประกาศต่อไป

ข้อมูลของบุคคลซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศที่เข้าร่วม CRS ต้องถูกรายงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

FATCA คือกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่กำหนดให้สถาบันการเงินพิสูจน์ทราบและรายงานข้อมูลของบุคคลอเมริกันให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ FATCA ส่วน CRS กำหนดให้สถาบันการเงินระบุถิ่นที่อยู่ทางภาษีของลูกค้าทุกคนและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีนอกประเทศที่ลูกค้าถือบัญชีอยู่

บริษัทจะรายงานข้อมูล อาทิ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น ได้จัดทำแบบฟอร์มให้ลูกค้า

ในกรณีลูกค้าใหม่จะต้องกรอกแบบฟอร์มรับรองตนเองตาม CRS ให้ครบถ้วนในขั้นตอนการเปิดบัญชีเพื่อเป็นการให้ข้อมูล หากเป็นลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีอยู่แล้ว อาจมีการติดต่อคุณเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของบัญชีที่เปิดอยู่แล้ว หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลของลูกค้าเดิมหรือมี “เหตุอันควรรู้” ใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานะตาม CRS ของบัญชี

โปรดติดต่อที่ปรึกษาความมั่งคั่งของท่าน หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-030-3730