แจ้งขอใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้


มีความประสงค์ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด นำส่งและเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตลอดทั้งปี ภาษีนับตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์นี้เป็นต้นไปต่อกรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด

ไม่มีความประสงค์ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด นำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ของข้าพเจ้าต่อกรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด

ข้าพเจ้ารับทราบว่า การแจ้งความประสงค์ในครั้งนี้ เป็นการแจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียวต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด ที่ข้าพเจ้าทำการลงทุน มิว่าจะเป็นการทำธุรกรรมผ่านทางช่องทางของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือผ่านผู้สนับสนุนการขาย และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด จะยึดข้อมูลการแจ้งความประสงค์ไว้ตามวันที่ล่าสุดที่ข้าพเจ้าให้ไว้จนกว่าจะ มีการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ด้วยตัวข้าพเจ้าเอง

และข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด อาจเปิดเผยข้อมูลการแจ้งความประสงค์ข้างต้นแก่ผู้สนับสนุนการขายที่ข้าพเจ้าได้ทำธุรกรรมลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ข้าพเจ้า


หมายเหตุ

1. ข้อมูลที่ระบุต้องตรงกับข้อมูลในระบบทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของบริษัท
2. ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ หริอเปลี่ยนแปลงความประสงค์ดังกล่าวได้ ภายในวันทำการสุดท้ายของรอบปีภาษี หรือตามช่วงเวลาใดๆ ที่บริษัทกำหนดแล้วแต่กรณี
3. หากท่านไม่แจ้งความประสงค์จะทำให้ ท่านไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อกองทุน SSF/RMF/ThaiESG ตามประกาศของกรมสรรพากรได้
4. ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้ที่ https://www.xspringam.com/privacy-policy
5. หากท่านมีข้อสงสัย หรือไม่สามารถทำรายการได้ กรุณาติดต่อ ตามช่องทางที่ระบุด้านล่าง
Email: [email protected] Tel: 02-030-3730 ext. 2