ขั้นตอนการโอนย้ายกองทุน SFF/RMF/LTF


ขั้นตอนการโอนย้ายกองทุน SFF/RMF/LTF จาก บลจ.อื่น มายัง บลจ.เอ็กซ์สปริง


ขั้นตอนที่ 1

กรณีลูกค้าใหม่: ติดต่อบลจ.เอ็กซ์สปริง หรือตัวแทนสนับสนุนการขายเพื่อทำการเปิดบัญชีกองทุนก่อน กรณีลูกค้าปัจจุบัน: เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2


ขั้นตอนที่ 2

กรอกแบบฟอร์ม "คำสั่งซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กรณีเปลี่ยนบลจ.)" ของบลจ.เอ็กซ์สปริง


ขั้นตอนที่ 3

ติดต่อทำธุกรรมกับบลจ.ที่ต้องการจะโอนกองทุนออก (บลจ.ต้นทาง) โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

  1. สำเนาแบบฟอร์ม "คำสั่งซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กรณีเปลี่ยนบลจ.)" (ตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงสำหรับบลจ.ต้นทาง)
  2. แบบฟอร์ม "คำสั่งโอนย้าย (สับเปลี่ยนออก) SFF/RMF/LTF" ของบลจ.ต้นทาง
  3. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของลูกค้าที่จะโอนมา


ขั้นตอนที่ 4

ส่งเอกสารทั้งหมด (เอกสารของบลจ.เอ็กซ์สปริง และ บลจ.ต้นทาง) มาที่ฝ่ายการตลาด บลจ.เอ็กซ์สปริง โทรยืนยันการส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่ โทร 02-030-3730 สำหรับแบบฟอร์มของบลจ.เอ็กซ์สปริง ในขั้นตอนที่ 2 กรุณาส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ บลจ.เอ็กซ์สปริง เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


ขั้นตอนที่ 5

ลูกค้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ หลังจากรายการธุรกรรมของ บลจ.ต้นทาง เสร็จสมบูรณ์