กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

EQUITY PRO LTF

EP-LTF

16.1654

... +0.41

ณ วันที่ 21/06/2567

เหมาะสำหรับ


  • เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้
  • บุคคลธรรมดาที่ต้องการลงทุนระยะยาว โดยหากลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

วัตถุประสงค์


  • เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื่องของผู้ถือหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน


ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม อนึ่งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง(Structured Note) เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาตลาดหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดหรือป้องกันความเสี่ยงความผันผวน ของตลาดหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน


ระดับความเสี่ยง

1 2 3 4 5 6 7 8 8+
เสี่ยงต่ำ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ