การซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยตัวเอง


ท่านสามารถทำรายการซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ 3 ช่องทางคือ

 1. บลจ.เอ็กซ์สปริง
 2. ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ท่านได้เปิดบัญชีกองทุนไว้
 3. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Streaming for Fund Mobile Application )
 4. โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม คำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และลงลายมือชื่อให้ตรงกับในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ พร้อมกับทำรายการให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 13.00 น. หรือ 15.30 น. (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละกองทุน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับกองทุนรวม คลิกที่นี่

การซื้อหน่วยลงทุน

 1. การซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนมีจำนวนเงินขั้นต่ำต่างกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดจำนวนขั้นต่ำได้จากหนังสือชี้ชวน ฯ
 2. หากท่านชำระเงินด้วยเช็ค กรุณาสั่งจ่ายโดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด .......” หรือ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ.เอ็กซ์สปริง” และนำฝากภายในเวลาปิดรับเช็ค Clearing ของแต่ละธนาคาร
 3. หากท่านต้องการชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลข 02-030-3730 เพื่อติดต่อขอรับหมายเลขบัญชีสำหรับธนาคารที่ท่านต้องการ
 4. ท่านจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และรายงานการถือหน่วยลงทุนรายเดือน (หรือรายไตรมาสสำหรับท่านที่ลงทุนเฉพาะกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว) เป็นหลักฐานสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมของเรา
 5. ท่านสามารถเลือกออก Passbook แทนการรับหนังสือรับรองสิทธิและรายงานการถือหน่วยลงทุนรายเดือน การขายคืนหน่วยลงทุน
 6. การขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละกองทุนมีจำนวนเงินขั้นต่ำต่างกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดจำนวนขั้นต่ำได้จากหนังสือชี้ชวน ฯ
 7. หากท่านทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จำนวนยอดหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนคงเหลือของท่านต่ำกว่าที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯจะทำการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่เหลือในกองทุนนั้นทั้งหมด โดยบริษัทได้กำหนดหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำของแต่ละกองทุนแตกต่างกัน ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนฯ
 8. กองทุนแต่ละประเภทมีกำหนดที่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะเวลาที่ต่างกัน กรุณาศึกษาข้อกำหนดของแต่ละกองทุนเพื่อรับทราบวันที่ท่านจะได้รับเงินค่าขายคืนอีกครั้ง

การขายคืนหน่วยลงทุน

 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” (Redemption Order) และลงลายมือชื่อในช่อง“ ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน” (กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี บิดาหรือมารดาต้องลงลายมือชื่อด้วย)
 2. ส่งเอกสารหลักฐานข้างต้นได้ที่ บลจ.เอกซ์สปริง หรือตัวแทนขายด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางอีเมลส์ [email protected] หรือโทร.02-030-3730 (ส่งต้นฉบับภายใน 7 วัน) ตั้งแต่เวลา 8:30 – 15:30 น
 3. รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน นำเงินเข้าบัญชีตามที่ระบุในใบคำขอเปิดบัญชี หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมในนามผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับค่าขายคืนตามระยะเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

 1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของอีกกองทุนหนึ่ง โดยท่านไม่จำเป็นต้องรอรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนแรก เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนอีกกองทุนหนึ่ง
 2. การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนมีจำนวนขั้นต่ำต่างกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนนั้นๆ เพื่อทราบจำนวนขั้นต่ำก่อนการสับเปลี่ยนแต่ละครั้ง
 3. หากท่านทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วทำให้ยอดหน่วยลงทุนที่เหลือในบัญชีกองทุนของท่านต่ำกว่าที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เหลือทั้งหมดจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง โดยบริษัทได้กำหนดหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำของแต่ละกองทุนแตกต่างกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดจำนวนขั้นต่ำได้จากหนังสือชี้ชวนฯ