ประกาศจากเอ็กซ์สปริง เอเอ็ม


ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส (X-Plus) 18/06/2567
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการชำระบัญชีของตราสารหนี้ผิดนัดชำระ 06/06/2567
แจ้งการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 46 04/06/2567
ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส (X-Plus) 16/05/2567
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการชำระบัญชีของตราสารหนี้ผิดนัดชำระ 03/05/2567
แจ้งการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 45 02/05/2567
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการชำระบัญชีของตราสารหนี้ผิดชำระ 01/04/2567
แจ้งการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 44 29/03/2567
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการชำระบัญชีของตราสารหนี้ผิดนัดชำระ 06/03/2567
แจ้งการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 43 04/03/2567
แจ้งการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 42 01/02/2567
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการชำระบัญชีของตราสารหนี้ผิดนัดชำระ 31/01/2567
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการชำระบัญชีของตราสารหนี้ผิดนัดชำระ 08/01/2567
แจ้งการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 41 08/01/2567
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการชําระบัญชีของตราสารหนีผิดนัดชําระ 13/12/2566
แจ้งการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม 4 ครั้งที่ 40 08/12/2566
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการชําระบัญชีของตราสารหนีผิดนัดชําระ 23/11/2566
แจ้งการได้รับชําระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม 4 ครั้งที่ 39 02/11/2566
แจ้งการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 38 02/10/2566
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการชำระบัญชีของตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ 08/09/2566
แจ้งการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 3 08/09/2566
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการชำระบัญชีของตราสารหนี้ที่ผิดดนัดชำระครั้งที่ 36 07/08/2566
แจ้งการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม 4 ครั้งที่ 3 07/08/2566
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการชำระบัญชีของตราสารหนี้ผิดนัดชำระ 05/07/2566
แจ้งการได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 35 05/07/2566
แจ้งการได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 34 02/06/2566
แจ้งการได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 33 02/05/2566
แจ้งการได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 32 03/04/2566
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการชำระบัญชีของตราสารหนี้ผิดนัดชำระ 03/04/2566
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการชำระบัญชีของตราสารหนี้ผิดนัดชำระ 02/03/2566