กองทุนรวม บลจ. ชั้นนำ

การลงทุนในกองทุนรวมนั้นเปรียบเสมือนการให้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มาช่วยดูแลเงินลงทุนของเรา ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับผู้ที่ยังไม่พร้อมจะจัดสรรการลงทุนด้วยตนเอง นอกจากนี้ ด้วยนโยบายการลงทุนที่หลากหลายของกองทุนรวม ประกอบกับการลงทุนใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ไม่สูง ทำให้ผู้ลงทุนมีสามารถกระจายการลงทุนได้ง่ายกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ โดยตรง


XSpring AM ให้บริการการลงทุนกองทุนรวมในลักษณะ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งครอบคลุมกองทุนรวมที่คัดสรรมาจากจากบลจ. ชั้นนำกว่า 17 แห่ง ด้วยนโยบายการลงทุนที่หลากหลายทั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก กองทุนรวมผสม โดยมีทั้งนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรังสรรค์การลงทุนได้หลากหลายและสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนในชีวิต


โดยมีกองทุนให้เลือกกว่า 400 กองทุน จาก 17 บลจ. ชั้นนำ