ดาวโหลดรายงานประกาศ

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)

สัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรก ปี 2562

สัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรก ปี 2563

สัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรก ปี 2564

สัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรก ปี 2565

สัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรก ปี 2566

สัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรก ปี 2567

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

รายงานการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง