ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (“XAM”) กับลูกค้าที่เข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ (“ผู้ใช้บริการ”) รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการตกลงให้ XAM ใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ใช้บริการได้ลงนามทั้งที่เป็นลายเซ็น รวมถึง ลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่ XAM ใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) หรือรูปแบบของ Text File โดยผู้ใช้บริการตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ใช้บริการได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร

2. ผู้ใช้บริการขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของ XAM เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ใช้บริการตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่ XAM ยอมรับให้ XAM ทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลัง XAM มีการติดต่อผู้ใช้บริการตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 10 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไป หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัท XAM กำหนด ผู้ใช้บริการตกลงให้ XAM ยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ใช้บริการ

3. ผู้ใช้บริการตกลงให้ XAM ทำการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ใช้บริการที่มีอยู่กับ XAM ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดย XAM จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล

(1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของXAM หรือ บริษัทจัดการหรือกองทุน เช่น บริษัทในเครือ/ในกลุ่มของ XAM บริษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการที่กองทุน กองทรัพย์สินหรือนิติบุคคลที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศ (ถ้ามี)
(2) หน่วยงานทางการ ผู้กำกับดูแล องค์กรระหว่างประเทศ Exchange หรือ Self-Regulatory Organization ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี)
(3) หน่วยงานอื่นใด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนของผู้ใช้บริการ

4. ผู้ใช้บริการตกลงรับทราบว่าในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถดำเนินการตามที่ XAM/กองทุนกำหนด หรือ XAM/กองทุนไม่สามารถดำเนินการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ใช่ความผิดของ XAM หรือ กองทุน เช่น การนำส่งข้อมูล เอกสาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวน และเงื่อนไขการเปิดบัญชีผู้ใช้บริการตกลงให้ XAM ระงับการให้บริการใดๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ใช้บริการ รวมถึงการปิดบัญชีกองทุนรวม และหรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ใช้บริการได้ โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจาก XAM ในการดำเนินการดังกล่าว

5. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า XAM สงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุผลใดๆแก่ผู้ใช้บริการ และการตัดสินใจของ XAM ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของ XAM ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่ XAM ได้กำหนดไว้

6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่ง คำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (“แบบฟอร์มคำสั่ง”) ของผู้ใช้บริการให้กับ XAM โดยผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันนี้ หรือผู้ใช้บริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่ XAM ได้รับจากช่องทางดังกล่าว มีผลผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนหนึ่งผู้ใช้บริการได้ลงนาม และยื่นแบบฟอร์มคำสั่ง ในการทำรายการดังกล่าวต่อ XAM และข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง สมบูรณ์และใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ใช้บริการได้

7. ผู้ใช้บริการยืนยันว่าได้รับทราบและศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และหรือคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF , SSFX , RMF ก่อนลงทุนแล้ว รวมถึงได้รับทราบข้อมูลและคำเตือนดังนี้

(1) คำเตือนและข้อมูลต่างๆของกองทุนที่จะลงทุน เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ใช้บริการอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้)
(3) การให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ต่อคำแนะนำที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ
(4) XAM มิได้เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ดังนั้นผู้ใช้บริการมีหน้าที่ศึกษาเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด และผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเอง นอกจากนี้ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำหรือนำไปเป็นประกันได้

8. ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ XAM กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม รวมถึงเอกสาร คู่มือต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันนี้ ซึ่ง XAM อาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว XAM อาจดำเนินการแจ้งไปยัง e-mail address ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้กับ XAM  หรือ XAM อาจแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผ่านในเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันนี้ และผู้ใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบัตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ XAM ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้ทุกประการ โดยให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมรวมถึงเอกสารคู่มือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วย

9. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการด้านการเงินและ/หรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบริการและ/หรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่ XAM ให้บริการผ่านเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันนี้ ได้ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้เข้าทำหรือลงนามในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ XAM กำหนดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ให้ถือว่า ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วย 

10. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ ให้ XAM สามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทางแอปพลิเคชันหรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่อยู่ที่ระบุไว้ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือผู้ใช้บริการได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยังแอปพลิเคชัน ที่ผู้ใช้บริการ download ไว้หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่ผู้ใช้บริการได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ใช้บริการแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ใช้บริการจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตาม

สำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ใช้บริการย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึง XAM ก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของ XAM แล้วโดยชอบ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารถึง XAM ได้ ตามช่องทางการติดต่อ ดังต่อไปนี้ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคารดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์: (+66)2-030-3730
อีเมล: [email protected] 

11. เพื่อให้ XAM (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการต่างๆ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ใช้บริการจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ใช้บริการ ข้อมูล คำยืนยัน และการปฏิบัติให้ไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA&CRS Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA&CRS Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ใช้บริการให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ใช้บริการตกลงให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าว เสมือนหนึ่งว่า ผู้ใช้บริการได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ทั้งนี้ XAM บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใช้บริการในภายหลังได้ 

12. ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือแบบฟอร์มสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้ตามที่ XAM กำหนด 

13. XAM ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงทั้งที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในอนาคต) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้ใช้บริการตกลงที่จะทำความเข้าใจ และรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยผู้ใช้บริการสามารถทำความเข้าใจนโยบายดังกล่าว ได้จากแอปพลิเคชันนี้ หรือจากเว็บไซต์ของ XAM  รวมทั้งได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวแล้ว 

ในกรณีผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลผู้ใช้บริการเองแก่ XAM ผู้ใช้บริการรับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ที่ผู้ใช้บริการให้แก่ XAM และแจ้งให้ XAM ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (หากมี) 

ผู้ใช้บริการได้รับความยินยอม หรือรับรองว่าผู้ใช้บริการสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการได้แจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 13 แก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และผู้ใช้บริการรับรองว่า XAM สามารถเก็บ รวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 13 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้

14. ผู้ใช้บริการจะต้องทำการศึกษาหนังสือชี้ชวนของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลผลิตภัณฑ์และสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการควรตระหนักถึงความเสี่ยงและความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินลงทุนคืน ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้

15. XAM จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ สำหรับความสูญเสีย ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการฝากหน่วยลงทุนไว้กับ XAM ซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าวได้มาอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเกิดจากที่ผู้ใช้บริการโอนหน่วยลงทุนไปยังบัญชีซื้อขายที่ผู้ใช้บริการไม่มีกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย

16. XAM จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หากความเสียหายดังกล่าว เกิดจากการที่ผู้ใช้บริการฝากหน่วยลงทุนไว้กับ XAM ซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าวได้มาอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเกิดจากที่ผู้ใช้บริการโอนหน่วยลงทุนไปยังบัญชีซื้อขายที่ผู้ใช้บริการไม่มีกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย

17. ข้อตกลงเพิ่มเติมของผู้ใช้บริการ
17.1 ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการ และ/หรือ XAM เพื่อเปิดบัญชีลงทุนกับ XAM ถูกต้องตรงกับความจริงและเป็นปัจจุบัน กรณีที่ XAM อนุมัติให้ผู้ใช้บริการใช้บริการการลงทุนประเภทนั้น ๆ ได้ ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ XAM กำหนด รวมทั้งตกลงลงนามในสัญญาตามแบบและวิธีการที่ XAM กำหนด ทั้งนี้ เมื่อ XAM ตกลงยอมรับหน้าที่ให้บริการการลงทุนแก่ผู้ใช้บริการแล้ว XAM จะลงลายมือชื่อในสัญญาการใช้บริการการลงทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ XAM จะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมระบุข้อมูลใด ๆ ตามที่ XAM เห็นสมควรและให้ถือว่าสัญญาการใช้บริการลงทุนในส่วนที่ XAM จะต้องลงลายมือชื่อดังกล่าวรวมเข้าเป็นสัญญาฉบับเดียวกันกับข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการนี้

17.2 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ XAM นำข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการ และ/หรือ XAM เพื่อเปิดบัญชีลงทุนกับ XAM นี้ ไปกรอกในแบบฟอร์มชุดกรอกข้อมูลสำหรับบุคคลธรรมดา FundConnext ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“แบบฟอร์ม FundConnext”) หรือแบบฟอร์มอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการลงทุนกับ XAM รวมทั้งผู้ใช้บริการตกลงจะลงนามในแบบฟอร์ม FundConnext และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชี กรณี FundConnext ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทุกประการ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าด้วย

17.3 ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ให้บริการ และ/หรือ XAM มีสิทธิที่จะระงับหรือปฏิเสธการทำธุรกรรมใด ๆ ของผู้ใช้บริการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
(ก) ผู้ใช้บริการไม่ได้ทำการทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน (KYC) และ/หรือการทำแบบทดสอบในการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ (Suitability Test) รวมถึงทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการลงทุน (Knowledge Test) ตามระยะเวลาที่ XAM กำหนด 
(ข) ผู้ใช้บริการไม่ได้ทำธุรกรรมการลงทุนกับ XAM เป็นระยะเวลาต่อเนื่องตามที่ XAM กำหนด 
(ค) กรณีที่ XAM ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ กล่าวคือ เอกสารต่าง ๆ ที่ XAM ได้จัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการถูกตีคืน ครบตามจำนวนครั้งที่ XAM กำหนด หรือ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งให้กับผู้ใช้บริการตามอีเมล หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ได้