ประกาศกองทุนASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 2 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-PROPIN-R) ASP-PROPIN-R 20/05/2024
SCBAM ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBAPLUS และ SCBWINR ครั้งที่ 5/2567 SCBAPLUS, SCBWINR 20/05/2024
EASTSPRING เปิดให้บริการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม TMB50 17/05/2024
MFC MFC ประกาศการจ่ายเงินปันผล M-S50-G , M-S50-SSF , MGFGD , MGFSSF , MS50MF , MS50LTF , SCDF , SF7 , SF8 M-S50-G, M-S50-SSF, MGFGD, MGFSSF, MS50LTF, ... 16/05/2024
MFC MFC : ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : MDIGI1YA(อัตราจ่าย) MDIGI1YA 16/05/2024
MFC ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยอัตโนมัติ กอง MDIGI1YA MDIGI1YA 16/05/2024
MFC MFC : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน MDIGI1YA (จากการพิจารณาหลักทรัพย์วันที่ 13 พฤษภาคม 2567) MDIGI1YA 16/05/2024
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 5 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R) ASPGIPLUS-R 15/05/2024
SCBAM ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBOPPR SCBINCR SCBFINR และ SCBWIPR ครั้งที่ 5/2567 SCBOPPR, SCBINCR, SCBFINR, SCBWIPR 14/05/2024
MFC MFC : ประกาศครบอายุโครงการ กองทุน MKAI6S12 MKAI6S12 14/05/2024
SCBAM ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBSEMI(SSF) และ SCBSEMI(SSFE) SCBSEMI(SSF), SCBSEMI(SSFE) 13/05/2024
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 5/2567ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม KF-INCOME 13/05/2024
ASSETFUND วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-SC(UH)-UI) ASP-SC(UH)-UI-A, ASP-SC(UH)-UI-R 13/05/2024
EASTSPRING เปิดให้บริการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมของ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG (ชนิดสะสมมูลค่า) ES-SETESG-A 13/05/2024
ASSETFUND การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-SC(UH)-UI) กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ASP-SC(UH)-UI-A, ASP-SC(UH)-UI-R 13/05/2024
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 5 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-CHINABOND-R) ASP-CHINABOND-R 10/05/2024
MFC MFC : ประกาศครบอายุกองทุน MSI16AI MSI16AI 10/05/2024
MFC MFC : ประกาศการเปิดซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน M-CR M-CR 10/05/2024
TALISAM บลจ.ทาลิส (TALISAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO กองทุนเปิด MEGA 10 MEGA10AI-A, MEGA10AI-SSF, MEGA10AIRMF 08/05/2024
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 5/2567ของ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ KFAINCOM-R 07/05/2024
TALISAM บลจ.ทาลิส (TALISAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO กองทุนเปิด MEGA 10 MEGA10AI-A, MEGA10AI-SSF, MEGA10AIRMF 07/05/2024
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 5 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-AAA-R) ASP-AAA-R 07/05/2024
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD วันที่ 30 เมษายน 2567 : กองทุน K-ASIA K-EUROPE-A(D) K-GHEALTH K-GHEALTH(UH) K-INDIA-A(D) K-ASIA, K-GHEALTH, K-INDIA-A(D), K-EUROPE-A(D), K-GHEALTH(UH) 03/05/2024
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD วันที่ 30 เมษายน 2567 : กองทุน K-GEMO K-GPROP-A(D) K-GEMO, K-GPROP-A(D) 03/05/2024
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 5/2567ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ KFMINCOM-R 03/05/2024
ASSETFUND แจ้งค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M1) ASP-FIXED 6M1 03/05/2024
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD วันที่ 30 เมษายน 2567 : กองทุน K-EUSAGE K-USA-A(D) K-USA-A(D), K-EUSAGE 03/05/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KT-EPIC-A 30/04/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KT-ASEAN-A 30/04/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KT-CHINA 30/04/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KT-CLIMATE-A 30/04/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KTSV 30/04/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KT-JPFUND-A 30/04/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KTSUK-A 30/04/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KTSS 30/04/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KTSRI-A 30/04/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KT-SAGA-A 30/04/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KTMUNG-A 30/04/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KTMSEQ 30/04/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KT-MINING 30/04/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KT-OIL 30/04/2024
MFC MFC : แจ้งวันหยุดกองทุนต่างประเทศเพิ่มเติม MINDIA MINDIA 29/04/2024
MFC MFC : ประกาศครบอายุกองทุน MGOV6M4 MGOV6M4 29/04/2024
EASTSPRING การแก้ไขชื่อกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ JB25 LTF, JB25 LTF, JB25RMF, JBP LTF 29/04/2024
ONEAM ประกาศการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI) ONE-DI 26/04/2024
ONEAM ประกาศการจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (1AMSET50-ID) 1AMSET50-ID 26/04/2024
ONEAM ประกาศการจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ONE-DELIGHT-RD) ONE-DELIGHT-RD 26/04/2024
SCBAM ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBGPLUS และ SCBGINR ครั้งที่ 4/2567 SCBGPLUS, SCBGINR 25/04/2024
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 4 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-FFPLUSR) ASP-FFPLUSR 25/04/2024
ASSETFUND ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ASP-SC-UI-R) ครั้งที่ 4/2567 ASP-SC-UI-R 25/04/2024
ASSETFUND ประกาศ วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FCN-AI) ASP-FCN-AI 24/04/2024
EASTSPRING เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เรียกเก็บจากกองทุน จำนวน 5 กองทุน tsp1-preserver, tsp2-nurturer, tsp3-balancer, tsp4-explorer, tsp5-gogetter 23/04/2024
EASTSPRING ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนของ กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M14 ES-GOVCP6M14 22/04/2024
ASSETFUND ประกาศ ค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1) ASP-AIF1 19/04/2024
SCBAM ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBAPLUS และ SCBWINR ครั้งที่ 4/2567 SCBAPLUS, SCBWINR 19/04/2024
EASTSPRING เปิดรับคำสั่งขายคืน สับเปลี่ยนออก ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 6M1 ES-TEQ6M1 18/04/2024
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 4 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R) ASPGIPLUS-R 17/04/2024
MFC MFC : ประกาศการจ่ายเงินปันผล MEGA-D, M-MIDSMALL-D, M-MIDSMALL-SSF, MTF-SSF, MTF-SSFX, MTQ-SSF, MTQ-SSFX M-MEGA-D, M-MIDSMALL-D, M-MIDSMALL-SSF, MTF-SSF, MTF-SSFX, ... 17/04/2024
MFC MFC : ประกาศการจ่ายเงินปันผล MPDIVMF, MPDIVUNIT, MPDIVPVD MPDIVMF, MPDIVUNIT, MPDIVPVD 17/04/2024
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 4/2567ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม KF-INCOME 11/04/2024
MFC MFC : แจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน MGOV-Roll3M MGOV-Roll3M 11/04/2024
SCBAM ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBOPPR SCBINCR SCBFINR และ SCBWIPR ครั้งที่ 4/2567 SCBOPPR, SCBINCR, SCBFINR, SCBWIPR 11/04/2024
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 4 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-CHINABOND-R) ASP-CHINABOND-R 10/04/2024
SCBAM ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBLEQ, SCBLEQ-SSF, SCBLEQ(SSFE), SCBDJI(SSF), SCBDJI(SSFE), SCBNK225D และ SCBGPROP SCBLEQ, SCBLEQ-SSF, SCBLEQ(SSFE), SCBDJI(SSF), SCBNK225D, ... 10/04/2024
DAOLINV ประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและวันเลิกกองทุน DAOL-INCOME 10/04/2024
MFC MFC นำส่งประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน M-PROPERTY M-PROPERTY 09/04/2024
MFC ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล : MPDIV MPDIVMF, MPDIVUNIT, MPDIVPVD 09/04/2024
MFC MFC : ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายกองทุน 5 กองทุน MGPROP-AC, MGPROP-AR, MGFGA, MGFGD, M-ASIA, ... 09/04/2024
DAOLINV ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ ขาย คืนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน DAOL-INCOME 09/04/2024
DAOLINV ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียม DAOL-INCOME และ DAOL-MONEY-R DAOL-INCOME, DAOL-MONEY-R 09/04/2024
MFC MFC แจ้งการปรับลดระยะเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน MUBOND กับ กองทุน MUBONDUH MUBOND-A, MUBOND-D, MUBONDUH-A, MUBONDUH-D, MUBOND-SSF, ... 05/04/2024
MFC MFC : ขอนำส่งประกาศครบอายุโครงการและวันรับซื้อคืน กองทุน MKAI6S11 MKAI6S11 05/04/2024
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 4 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-AAA-R) ASP-AAA-R 05/04/2024
DAOLINV ประกาศใช้เครื่องมือ Side Pocket DAOL-INCOME 05/04/2024
MFC ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยอัตโนมัติ กอง MIPLUS-G MIPLUS-G 04/04/2024
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 : กองทุน K-GB-A(D) K-GB-A(D) 04/04/2024
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 : กองทุน K-JP-A(D) K-JP-A(D) 04/04/2024
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 4/2567ของ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ KFAINCOM-R 03/04/2024
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 4/2567ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ KFMINCOM-R 03/04/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KTWC-MODERATE-A 02/04/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KTHH 02/04/2024
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 : กองทุน K-GOLD-A(D), K-SUPSTAR-SSFX K-GOLD-A(D), K-SUPSTAR-SSFX 02/04/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน PVDKTFIX-1Y3Y 02/04/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน PVDKTSS 02/04/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน RMF4 02/04/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KT-Ashares-A 02/04/2024
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 : กองทุน K-GOLD-A(D), K-SUPSTAR-SSFX K-GOLD-A(D), K-SUPSTAR-SSFX 02/04/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KTWC-GROWTH-A 02/04/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KSRMF 02/04/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KTWC-DEFENSIVE-A 02/04/2024
KTAM แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด จำนวน 2 กองทุน KT-PROPERTY-A, KT-INDIA-A 02/04/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน RMF1 02/04/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KTGNEXT 02/04/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน RMF2 02/04/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KT-TMT7 02/04/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน RMF3 02/04/2024
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 2/2567ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ KFSINCFX-R 01/04/2024
ASSETFUND ประกาศ ปรับค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1) ASP-AIF1 01/04/2024
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 2/2567ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม KF-SINCOME 01/04/2024
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 2/2567ของ กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม รับซื้อคืนอัตโนมัติ KFDIVERS-R 01/04/2024