ประกาศกองทุนSCBAM ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 4/2566 ของกองทุน SCBTHOR2YA SCBTHOR2YA 04/12/2023
ASSETFUND ประกาศการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP) และ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส (ASP-DPLUS) ASP, ASP-DPLUS 01/12/2023
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 30 พฤศจิกายน 2566 : กองทุน K-SELECT K-PROPI-A(D) K-STAR-I(D) K-SELECT, K-PROPI-A(D), K-STAR-I(D) 01/12/2023
KWIAM ประกาศปรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน KWI VIETNAM KWI VIETNAM 01/12/2023
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-GINFRA-A(D), K-AGRI, K-GINCOME-SSF, K-GA-A(D), K-CHINA-A(D) XD 30 พฤศจิกายน 2566 K-GINFRA-A(D), K-AGRI, K-GINCOME-SSF, K-GA-A(D), K-CHINA-A(D) 01/12/2023
ONEAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP) ONE-PROP 01/12/2023
KASSET ประกาศจ่ายเงินปันผล K-GLOBE K-USXNDQ-A(D) XD 30 พฤศจิกายน 2566 K-GLOBE, K-USXNDQ-A(D) 01/12/2023
MFC MFC : ประกาศครบอายุกองทุน MGOV6M1 MGOV6M1 28/11/2023
MFC MFC : ประกาศครบอายุกองทุน MDSHARC1YA MDSHARC1YA 28/11/2023
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 11 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-FFPLUSR) ASP-FFPLUSR 27/11/2023
ONEAM ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ และแจ้งเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด ของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ (1AM-GEM) 1AM-GEM 24/11/2023
SCBAM ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBGPLUS และ SCBGINR ครั้งที่ 11/2566 SCBGPLUS, SCBGINR 24/11/2023
ONEAM ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ (1AM-GEM) 1AM-GEM 24/11/2023
MFC MFC : ขยายวัน IPO กองทุน M-MIX70 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 และยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย(Front-end-Fee) M-MIX20, M-MIX50, M-MIX70 24/11/2023
ONEAM ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ (1AM-GEM) 1AM-GEM 24/11/2023
ASSETFUND ประกาศปรับค่าธรรมเนียม กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M2) ASP-FIXED 6M2 22/11/2023
ASSETFUND ประกาศ การเปิดให้บริการหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : ASP-SME-I) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME) ASP-SME-I 22/11/2023
ASSETFUND ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส (ASP-USSMALL) ASP-USSMALL 21/11/2023
KWIAM IPO KWI VIETNAM KWI VIETNAM 20/11/2023
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 4 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-PROPIN-R) ASP-PROPIN-R 20/11/2023
KASSET ประกาศปรับระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจำนวน 13 กองทุน K-PLAN2, K-PLAN3, K-GB-A(D), K-GINCOME-A(A), K-GINCOME-A(R), ... 17/11/2023
SCBAM ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBAPLUS และ SCBWINR ครั้งที่ 11/2566 SCBAPLUS, SCBWINR 17/11/2023
EASTSPRING ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M6 (ES-GOVCP6M6) ES-GOVCP6M6 17/11/2023
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 11 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R) ASPGIPLUS-R 15/11/2023
SCBAM ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBOPPR SCBINCR SCBFINR และ SCBWIPR ครั้งที่ 11/2566 SCBOPPR, SCBINCR, SCBFINR, SCBWIPR 15/11/2023
MFC การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน HI-DIV, M-S50, I-GOLD HIDIV-D, HIDIV-AR, M-S50, I-GOLD 15/11/2023
MFC MFC ประกาศการจ่ายเงินปันผล TS, HIDIVLTF, HIDIVMF, MIDSMALLLTF, MIDSMALLMF, MATECH-D, MDIVA-D , MDIVA-ID TS, HIDIVLTF, HIDIVMF, MIDSMALLLTF, MIDSMALLMF, ... 13/11/2023
MFC MFC : ขยายเวลา IPO กองทุน MEUCRED1-UI ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 MEUCRED1-UI 13/11/2023
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 11/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม KF-INCOME 10/11/2023
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 11 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-CHINABOND-R) ASP-CHINABOND-R 10/11/2023
ASSETFUND ประกาศ เพิ่มวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าล่วงหน้า ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-SC-UI) ASP-SC-UI-A, ASP-SC-UI-D, ASP-SC-UI-R 10/11/2023
KASSET ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ K-ALLBASIC K-ALLBASIC 09/11/2023
ASSETFUND ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME) ASP-SME-I 07/11/2023
ASSETFUND ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME) ASP-SME-A 07/11/2023
ASSETFUND ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ (ASP-EUROPE QUALITY) ASP-EUROPE QUALITY 07/11/2023
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 11/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ KFAINCOM-R 06/11/2023
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 11 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-AAA-R) ASP-AAA-R 06/11/2023
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-EUSAGE XD 31 ตุลาคม 2566 K-EUSAGE 03/11/2023
MFC ประกาศการเปิดซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน M-CR M-CR 03/11/2023
ASSETFUND ประกาศการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ (ASP-EUROPE QUALITY) ASP-EUROPE QUALITY 03/11/2023
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 11/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ KFMINCOM-R 03/11/2023
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 11/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ KFAINCOM-R 03/11/2023
KASSET ประกาศจ่ายเงินปันผล K-INDIA K-GHEALTH(UH) K-USA-A(D) XD 31 ตุลาคม 2566 K-INDIA, K-GHEALTH(UH), K-USA-A(D) 02/11/2023
ASSETFUND แจ้งค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M1) ASP-FIXED 6M1 02/11/2023
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-GEMO K-EUROPE-A(D) K-ASIA K-GPROP-A(D) K-GHEALTH XD 31 ตุลาคม 2566 K-GEMO, K-EUROPE-A(D), K-ASIA, K-GPROP-A(D), K-GHEALTH 02/11/2023
KTAM บลจ.กรุงไทย (KTAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO KTGOV3M8, KTSUPAI56 01/11/2023
EASTSPRING เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เรียกเก็บจากกองทุน จำนวน 5 กองทุน tsp1-preserver, tsp2-nurturer, tsp3-balancer, tsp4-explorer, tsp5-gogetter 31/10/2023
EASTSPRING ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนของกองทุน ES-GOVCP1Y5 ES-GOVCP1Y5 31/10/2023
ONEAM ประกาศแจ้งวันหยุดทำการ (เพิ่มเติม) สำหรับรายการซื้อขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของ กองทุนเปิ ด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์ (ONE-STOXXASEAN) ONE-STOXXASEAN 30/10/2023
ASSETFUND ประกาศ เปลี่ยนรอบระยะเวลาการเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า จำนวน 3 กองทุน ASP-FIXED 6M2, ASP-FIXED 6M3 และ ASP-FIXED 6M4 ASP-FIXED 6M2, ASP-FIXED 6M3, ASP-FIXED 6M4 30/10/2023
KASSET ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค Planetary Transition K-PLANET-A(A), K-PLANET-C(A) 27/10/2023
ASSETFUND ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA) เกี่ยวกับการเปลี่ยนกองทุนหลัก รวมถึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) และระยะเวลาการชําระเงินค่าขายคืนห ASP-CHINA 27/10/2023
MFC MFC : การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายกองทุน HI-DIV M-BT M-FOCUS MGF M-MIDSMALL HIDIV-AR, HIDIV-D, MBT-G, M-FOCUS, MGFGA, ... 26/10/2023
EASTSPRING ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ES-USDCR1YC ES-USDCR1YC 26/10/2023
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 10 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-FFPLUSR) ASP-FFPLUSR 25/10/2023
ONEAM ประกาศการจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (1AMSET50-ID) 1AMSET50-ID 24/10/2023
ASSETFUND ประกาศปรับค่าธรรมเนียม กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M1) ASP-FIXED 6M1 24/10/2023
ONEAM ประกาศการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI) ONE-DI 24/10/2023
SCBAM ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBGLUS และ SCBGINR ครั้งที่ 10/2566 SCBGPLUS, SCBGINR 24/10/2023
MFC MFC : การเปลี่ยนดัชนีชี้วัดของกองทุน MCONVERT และ M-SUKUK MCONVERT, M-SUKUK 20/10/2023
ASSETFUND แจ้งค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1) ASP-AIF1 20/10/2023
SCBAM ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBAPLUS และ SCBWINR ครั้งที่ 10/2566 SCBAPLUS, SCBWINR 19/10/2023
KWIAM ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Back-end Fee กอง KWI TTG6M1 KWI TTG6M1 18/10/2023
SCBAM ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBOPPR SCBINCR SCBFINR และ SCBWIPR ครั้งที่ 10/2566 SCBOPPR, SCBINCR, SCBFINR, SCBWIPR 16/10/2023
ASSETFUND ประกาศ กองทุนหลักใหม่ของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA) ASP-CHINA 16/10/2023
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 10 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R) ASPGIPLUS-R 16/10/2023
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 10/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม KF-INCOME 12/10/2023
MFC MFC : ประกาศการจ่ายเงินปันผล I-SMART, MPDIVMF, MPDIVPVD, MPDIVSSF, MPDIVUNIT, RPF2 I-SMART, MPDIVMF, MPDIVPVD, MPDIVSSF, MPDIVUNIT, ... 12/10/2023
TALISAM บลจ.ทาลิส (TALISAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO AFMOATHRMF AFMOATHRMF 11/10/2023
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 10 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-CHINABOND-R) ASP-CHINABOND-R 10/10/2023
KASSET ตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ปี 2566 K-GINCOME-A(R) 10/10/2023
MFC MFC : ประกาศครบอายุกองทุน MSI21AI กองทุน MSI11AI และกองทุน MSI12AI MSI11AI, MSI12AI, MSI21AI 10/10/2023
MFC MFC นำส่งประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน M-PROPERTY M-PROPERTY 10/10/2023
SCBAM ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBLEQFUND, SCBNKY225, SCBPGFUND และ SCBJAPAN SCBLEQ, SCBLEQ(SSFE), SCBNK225D, SCBPGF(SSF), SCBPGF(SSFE), ... 10/10/2023
SCBAM ประกาศแจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 15 กองทุน SCBABOND(A), SCBASHARES(A), SCBRMASHARES(A), SCBAXJ(A), SCBCE, ... 09/10/2023
KWIAM ประกาศการเปิดรับคำสั่งซื้อ/ ขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุน KWI TTG6M1 KWI TTG6M1 09/10/2023
EASTSPRING แจ้งเปลี่ยนแปลงวันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน จำนวน 3 กองทุน ES-LOVE, T-JapanEQ, TMBJPNAE 09/10/2023
ASSETFUND ประกาศการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA) ASP-CHINA 09/10/2023
TALISAM ประกาศเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF AFMOAT-HSSF 09/10/2023
MFC MFC : นำส่งประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติกองทุน : MIPLUS-G MIPLUS-G 05/10/2023
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 10 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-AAA-R) ASP-AAA-R 05/10/2023
KASSET ระกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 3 ตุลาคม 2566 : กองทุน K-GB-A(D) K-GB-A(D) 04/10/2023
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 10/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ KFAINCOM-R 04/10/2023
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 10/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ KFMINCOM-R 04/10/2023
KASSET ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน K-GTECH 04/10/2023
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 2 ตุลาคม 2566 K-JP-A(D) 03/10/2023
KTAM บลจ.กรุงไทย (KTAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO KTGOV6M2T 03/10/2023
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล XD 2 ตุลาคม 2566 K-GOLD-A(D) 02/10/2023
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 4/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม รับซื้อคืนอัตโนมัติ KFDIVERS-R 02/10/2023
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 4/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม KF-SINCOME 02/10/2023
ASSETFUND ประกาศ ปรับ “ยกเว้นและเพิ่ม” ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in fee) จำนวน 4 กองทุน ASP-NGF, ASP-T12, ASP-INDIA, ASP-VIET 02/10/2023
ASSETFUND ประกาศ วันเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน วันเริ่มสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และปรับลดค่าธรรมเนียม นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 (ASP-THAITRIG 5M1) ASP-THAITRIG 5M1 02/10/2023
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล XD 2 ตุลาคม 2566 K-SUPSTAR-SSFX 02/10/2023
MFC MFC : การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน MD8M1 MD8M1 29/09/2023
KASSET ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 5 กองทุน K-GINCOME-A(A), K-GINCOME-A(R), K-GHEALTH, K-VIETNAM, K-HIT-A(A) 28/09/2023
KASSET ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3 กองทุน K-PLAN2, K-PLAN3, K-GB-A(D) 28/09/2023
KTAM แจ้งการแก้ไขโครงการ กองทุน KT-ASEAN KT-ASEAN-A 27/09/2023
KTAM บลจ.กรุงไทย (KTAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO KTGOV3M1T, KTSUPAI53 27/09/2023
KTAM แจ้งการแก้ไขโครงการ กองทุน KT-GMO KT-GMO-A 27/09/2023
EASTSPRING ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนของกองทุน ES-USDCR1YB ES-USDCR1YB 25/09/2023