คณะกรรมการบริษัท


นายระเฑียร ศรีมงคล

ประธานกรรมการ

นายสมชัย บุญนำศิริ

กรรมการ

นายไพโรจน์ บุญคงชื่น

กรรมการ

นางสาววรางคณา อัครสถาพร

กรรมการ

นายยศกร ฟอลเล็ต

กรรมการ

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

ประธานกรรมการ และกรรมการ

นางสาววรางคณา อัครสถาพร

กรรมการ

คุณสมชัย บุญนำศิริ

กรรมการ

นายยศกร ฟอลเล็ต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายภานุ เหนี่ยวพึ่ง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธนวัต ภู่เจริญ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขาย และการตลาด

นางสาวมนชญา รัชตกุล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานจัดการลงทุน

นายฐปนันท์ รัตนเนตร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน

นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ

นายยศกร ฟอลเล็ต

ประธานกรรมการ

นางสาวมนชญา รัชตกุล

กรรมการ

นายดำรงฤทธิ์ สำเร็จวิทย์

กรรมการ

นางสาวมนชญา รัชตกุล

ผู้จัดการกองทุน

นายดำรงฤทธิ์ สำเร็จวิทย์

ผู้จัดการกองทุน

นายกิตติภพ เรืองอ่อน

ผู้จัดการกองทุน

นายพชรพล ภู่เจริญ

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน

นางสาวชุติมน แก้วคีรี

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน

นายชัชพล เสรีชัยทวีพงศ์

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน