รายงานหน่วยงานกํากับดูแลที่เป็นอิสระ


          ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ต้องจัดให้มีการติดตามดูแล การปฏิบัติงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม เพื่อให้มีการปฏิบัติสอดคล้องและเป็นไปตามความคาดหวังของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ในอันเกี่ยวกับการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม หรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ โดยกระบวนการติดตามดังกล่าวต้องมีความอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษัท หรือต้องมีการถ่วงดุลการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั้น ทั้งนี้ การดำเนินการตามหลักการที่กล่าวถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กรโดยรวมให้เกิดประสิทธิภาพ และนำมาซึ่งการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ตลอดจนก่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ( Good Governance )  และด้วยหลักการ  / เหตุผลดังกล่าว การดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อ็กซ์สปริง จำกัด “ บริษัท” ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ในการยกระดับการกำกับดูแลให้มีความโปร่งใส สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ที่กี่ยวข้องกับการติดตามดูแลการจัดกองของกองทุนรวม ในการรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรา 124/1 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 

          บริษัท จึงได้กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งมีความอิสระจากฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Mutual Fund Independent Oversight Entity) เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินการและปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และในการนี้ ในการติดตามและตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว และให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการติดตามดูแล เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด รับทราบตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำหนด  

สรุปเรื่องที่ตรวจสอบและผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบ การติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ที่อาจเป็นกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม หรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมถือปฏิบัตินั้น ไม่พบประเด็นข้อสังเกตที่สำคัญจากการตรวจสอบ โดยมีเรื่องที่ตรวจสอบและผลการตรวจสอบดังนี้


เรื่องที่ตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ และติดตามดูแลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด และแนวทางแก้ไข
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตอื่น ๆ
1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อสังเกตใด หรือที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
--
2. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่อง
ไม่พบข้อสังเกตใด หรือที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
--
3. วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม
ไม่พบข้อสังเกตที่สำคัญ หรือที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
--
4. การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ
ไม่พบข้อสังเกตที่สำคัญ หรือที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
--
5. การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน
ไม่พบข้อสังเกตที่สำคัญ หรือที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
--
6. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่พบข้อสังเกตที่สำคัญ หรือที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
--
7. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
ไม่พบข้อสังเกตที่สำคัญ หรือที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
--

        นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจำกัดการใช้ข้อมูลภายใน  การกำกับดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน  การบริหารจัดการการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการประกอบธุรกิจ การควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของพนักงาน (Staff Dealing Rules) เพื่อให้ครอบคลุมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล และแนวปฏิบัติเรื่องการดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท (Proprietary Trading)  และได้มีการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้ว