คำถามที่พบบ่อย


ติดต่อฝ่ายการตลาด เบอร์โทร. 02-030-3730 หรือศึกษาข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.xspringam.com และ www.thaimutualfund.com

  1. หน้าเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.xspringam.com
  2. ขอรับข้อมูล NAV ทางอีเมล์ โดยกรอกชื่ออีเมลส่วนตัวของท่านในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
  3. ติดต่อฝ่ายการตลาด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-030-3730

สมัครใช้บริการกองทุนได้ที่ ที่ทําการของ บลจ.เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยเตรียมเอกสารต่อไปนี้เพื่อประกอบการยื่นขอใช้บริการกองทุน 

  1. เนาบัตรประจําตัวประชาชน
  2. สําเนาทะเบียนบ้าน
  3. สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร ธนาคารใดก็ได้
  4. พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในแบบคําขอใช้บริการกองทุน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์และแนบเอกสารตามข้อ 1 - 3 และส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ฝ่ายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.

หนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน (เอกสารแสดงสิทธิ์) โดยทางบริษัทจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ต่อไป