วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


วิสัยทัศน์ และพันธกิจ XSpring AM

วิสัยทัศน์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนที่เน้นนวัตกรรม และอยู่ในใจลูกค้าเป็นลำดับแรกในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)

พันธกิจ

  1. นำเสนอกองทุนนวัตกรรมใหม่ ๆ และแสวงหาความมั่งคั่งสูงสุดให้กับลูกค้า
  2. เน้นลูกค้าเป็นหลัก ผ่านการสร้างแรงบันดาลใจบนแพลทฟอร์มดิจิตัลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า
  3. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีเกียรติ และจรรยาบรรณ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ