นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด


บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ("บริษัทฯ" "เรา" หรือ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 1 ข้างล่างนี้) ของ (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาของเรา ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคลของเรา ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีตของเรา (3) บุคคลผู้เข้าเยี่ยมชมและผู้ใช้แพลตฟอร์มของเรา เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ (4) บุคคลอื่นใดที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยในการประกอบธุรกิจของเรา หรือการให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พันธมิตรทางธุรกิจบุคคลธรรมดาจะรวมเรียกว่า "คุณ" หรือ "ของคุณ" ส่วนลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบุคคลจะรวมเรียกว่า "ลูกค้า" นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมไปถึง ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) กิจกรรมและนิทรรศการที่จัดขึ้นในนามของเรา ไม่ว่าจะผ่านช่องทางการติดต่อทางออนไลน์หรือออฟไลน์ โลเคชั่นอื่น ๆ (locations) และวิธีการใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่งระบุถึงตัวคุณหรือทำให้สามารถระบุตัวคุณได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามคำนิยามของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.ฯ) เพื่อที่เราจะให้บริการแก่ลูกค้า หรือเพื่อการดำเนินการใด ๆ ตามความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากคุณโดยตรง เช่น ผ่านช่องทางการเปิดบัญชีการใช้บริการ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือผ่านทางพนักงาน ตัวแทน หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ของเรา การติดต่อผ่านแพลตฟอร์มของเรา หรือจากนามบัตร หรือจากแหล่งอื่น ๆ โดยอ้อม เช่น สื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ และ/หรือผ่านบริษัทในเครือ/ในกลุ่ม ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หรือบุคคลภายนอก เช่น บริษัทที่ปรึกษา และตัวแทนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และ/หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจากเรา 

"ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมาย รวมถึงพ.ร.บ.ฯ และกฎหมายลำดับรองที่บังคับใช้กำหนดไว้และ จัดประเภทเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

1.1 บุคคลธรรมดา

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงาน รายได้/เงินเดือน แหล่งที่มาของรายได้ ประเทศที่มาของรายได้ ที่ทำงาน (เช่น ตำแหน่งงาน ประเภทธุรกิจ บริษัทที่คุณทำงาน) การศึกษา สัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และสำเนาเอกสารดังกล่าว (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทะเบียนบ้าน ข้อมูลประวัติภูมิหลัง ข้อมูลสถานภาพทางการเมือง ข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้มีสถานภาพทางการเมือง และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ 
(ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ชื่อที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ และรหัสประจำตัวสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 
(ค) ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลทรัพย์สินสุทธิ สินทรัพย์หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์
(ง) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ อาทิ  กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การจัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ราคาและปริมาณที่ลงทุน รหัสผู้ที่แนะนำช่องทางในการลงทุน (Referral Code) เงื่อนไข (ถ้ามี) ประวัติการลงทุน ประวัติการชำระเงินและการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของคุณ งบการเงิน หนี้สิน ภาษี รายได้ กำไรและเงินลงทุน แหล่งที่มาของความมั่งคั่งและเงินทุน การเป็นตัวแทน ข้อมูลการลงทุน ประวัติการผิดนัด มูลค่าของทรัพย์สินที่ใช้เป็นแหล่งรายได้ (underlying asset) เงินปันผล  สถานะของกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือผลการดำเนินงานของการจัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น

(จ) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ข้อมูล Media Access Control (MAC) เลขที่อยู่ไอพี หรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของเรา คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ (operating system) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม  
(ฉ) รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อบัญชี (account identifiers) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รหัสประจำตัว (PIN ID code) สำหรับการลงทุน เป้าหมายการลงทุน ความรู้และประสบการณ์การลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk tolerance) และ
(ช) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณบนแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงบทสนทนา ในแพลตฟอร์มต่างๆ ของเรา
(ซ) ข้อมูลเพื่อการทำการสื่อสารทางการตลาด เช่น การจัดทำแบบสำรวจความสนใจและความพึงพอใจ ทัศนคติในการลงทุน
(ฌ) ข้อมูลข้อร้องเรียน เช่น ข้อร้องเรียน การแจ้งปัญหา การโต้ตอบต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการของเรา  

1.2 นิติบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับพนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ของนิติบุคคลของคุณ ซึ่งเราอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลในประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับงาน (เช่น สถานะ หน้าที่ อาชีพ ตำแหน่งงาน ประเภทธุรกิจ บริษัทที่คุณทำงานให้ หรือเป็นพนักงาน หรือถือหุ้นอยู่) ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และสำเนาเอกสารดังกล่าว (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง) จำนวนและหรืออัตราส่วนการถือหุ้น สิทธิออกเสียง รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ ประเทศที่มาของรายได้ ลายมือชื่อ ข้อมูลสถานภาพทางการเมือง ข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้มีสถานภาพทางการเมือง และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ ของคุณ  
(ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ประเทศ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
(ค) ข้อมูลส่วนตัวที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเรา เช่น การเปิดบัญชี การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การชำระเงิน การชำระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้าหรือนิติบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชื่อและหนังสือที่ใช้ในการติดต่อกับเรา และ 
(ง) ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับเรา เช่น ข้อมูลที่คุณให้แก่เราในสัญญา แบบฟอร์มหรือการสำรวจ หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาที่คุณเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของเรานอกจากข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณซึ่งเราอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 
(ก) ข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ระบบบันทึกและจดจำใบหน้า ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ  (ถ้ามี)
(ข) ข้อมูลความพิการ หรือข้อมูลสุขภาพ (ถ้ามี)
(ค) ประวัติอาชญากรรม (ถ้ามี)
(ง) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ซึ่งแสดงอยู่ในบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น เชื้อชาติ (ปรากฏตามหนังสือเดินทาง) และศาสนา (ปรากฏตามบัตรประจำตัวประชาชน)  (ถ้ามี)

2. วัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (โดยวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และ/หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจากเรา)

2.1 วัตถุประสงค์ที่เราจำเป็นต้องได้รับความยินยอม

ในกรณีที่เราไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น เราอาจอาศัยความยินยอมของคุณเพื่อ
(ก) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ (นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้บริการกับเรา) ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ถ้ามี) และบุคคลภายนอกซึ่งเราไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น
(ข) การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ระบบบันทึกและจดจำใบหน้า (face recognition) เพื่อการสมัครใช้บริการ และการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล (ถ้ามี)
(2) ข้อมูลความพิการเปราะบางเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก (ถ้ามี)  
(3) ประวัติอาชญากรรมเพื่อการตรวจสอบภูมิหลัง (ถ้ามี)
(4) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งแสดงอยู่ในบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น เชื้อชาติ (ในหนังสือเดินทาง) และศาสนา (ในบัตรประจำตัวประชาชน) ซึ่งเราใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล (ถ้ามี)
(ค) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่อาจจะไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ
ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม
ในกรณีที่หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของคุณ
ณ เวลาใดก็ได้ โดยคุณสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่กำหนดบนแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อถอนความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และ/หรือการโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมของคุณก่อนที่จะขอถอนความยินยอม 

2.2 วัตถุประสงค์ที่เราอาจดำเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กล่าวคือ (1) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ (2) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) เป็นการจำเป็น
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและ/หรือของบุคคลภายนอก โดยให้สมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ (5) ประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐเราจะอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเจ้าหน้าที่ พนักงาน ของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือตัวแทนของบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ บุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ มอบหมาย ไม่ว่าจะอยู่ในหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.2.1 บุคคลธรรมดา

(ก) การติดต่อกับคุณก่อนที่คุณจะเข้าทำสัญญาหรือใช้บริการกับเรา และการดำเนินการเข้าทำสัญญาหรือใช้บริการ
(ข) การประมวลผลคำขอเปิดบัญชี การดำรงบัญชี และการดำเนินการที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประมวลผลคำขอหรือการร้องขอบริการหรือผลิตภัณฑ์ การประมวลผลธุรกรรมของคุณ การออกรายงานแสดงความเคลื่อนไหวของบัญชี (account statement) การจัดส่งข้อมูลให้กับผู้ดูแลผประโยชน์ นายทะเบียนของกองทุนและตัวแทนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและการดำเนินการปิดบัญชีของคุณ
(ค) การให้บริการแก่คุณ รวมถึงการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile application) เช่น การให้คำแนะนำในการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน การบริหารจัดการบัญชีเพื่อการลงทุนในหน่วยลงทุน การบริหารจัดการบัญชีเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล  รายละเอียดการลงทุน การรายงานผลหรือสถานะการลงทุน การจัดส่งรายงาน การติดต่อเพื่อให้ข้อมูลหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา และการให้บริการหลังการขาย เป็นต้น
(ง) การติดตาม หรือบันทึกการทำธุรกรรมของคุณ
(จ) การออกแบบและการจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน การเสนอทางเลือกให้แก่คุณเป็นครั้งคราว และการจัดการเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่านี้
(ฉ) การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา และการบริหารจัดการบัญชีที่คุณมีอยู่กับเรา
(ช) การดำเนินการตามคำสั่งของคุณ หรือการตอบข้อซักถามหรือความคิดเห็นของคุณ และการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของคุณ
(ซ) การยืนยันตัวบุคคล การตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการทำความรู้จักลูกค้า (know-your-customer (KYC)) การยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) และตรวจสอบสถานะลูกค้า (customer due diligence (CDD)) การตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) การตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลาย การตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับผู้มีสถานภาพทางการเมือง การตรวจสอบสถานะหรือการตรวจสอบภูมิหลังในรูปแบบอื่น ๆ การตรวจสอบคัดกรองกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (sanction lists) การตรวจสอบและคัดกรองอื่น ๆ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่อาจจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติ การทำ Suitability Test  
(ฌ) การป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือไม่ และการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง   
(ญ) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คำสั่ง คำแนะนำ และการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาษีอากร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกรมสรรพากร เป็นต้น
(ฎ) การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของเรา การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการดำเนินธุรกิจ การจัดทำรายงาน และการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของเราที่อาจจำเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย 
การพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย การตรวจสอบหรือใช้อ้างอิงในกรณีที่จำเป็น (เช่น เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจัดทำงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการตรวจสอบงบการเงินประจำงวดบัญชี) การเงินและการบัญชี ระบบต่าง ๆ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(ฏ) การตรวจจับ ป้องกัน จัดการ สืบสวน สอบสวน และตอบโต้เรื่องร้องเรียน ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ (รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ หรือการดำเนินคดีทางกฎหมาย) 
(ฐ) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ และเอกสารส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านใช้บริการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ถ้ามี) และบุคคลภายนอก
(ฑ) การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ และการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่คุณเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของเราเป็นครั้งคราว
(ฒ) การทำวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวอย่างเช่น ในด้านมูลค่าเงินลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา
(ณ) การจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือธุรกิจของเรา การประชุม การสัมมนา และการเยี่ยมชมบริษัทฯ ของเรา
(ด) การฟ้องร้อง ดำเนินคดี แก้ต่าง และการบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดตามทวงถามจำนวนเงินใด ๆ ทั้งหมดที่ติดค้างต่อเรา
(ต) การจัดการข้อพิพาท การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเพื่อบังคับใช้ตามสัญญาของเรา และเพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(ถ) การอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินที่จะดำเนินการโดยผู้สอบบัญชี หรือการรับบริการที่ปรึกษากฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมายที่แต่งตั้งโดยคุณหรือเรา
(ท) การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาใด ๆ ที่เราเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนกองทุน  ตัวแทนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ธ) การให้บริการและการดูแลรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของเรา เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(น) การเปลี่ยนแปลงในกิจการ เช่น ในกรณีของการฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อ กิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใดในทำนองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือการจำหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของเรา
อาจทำให้ต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าวในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของเรา หรือการเข้าทำสัญญากับคุณ แต่เราไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีการร้องขอ เราอาจจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ (หรือไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณต่อไป) หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณได้ 

2.2.2 นิติบุคคล 

(ก) การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือธุรกิจของเรา อาทิ ด้วยการตอบข้อซักถามหรือการร้องขอ
(ข) การคัดเลือก เช่น การตรวจสอบตัวตนของคุณและสถานะของนิติบุคคล การตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับผู้มีสถานภาพทางการเมือง การตรวจสอบสถานะหรือการตรวจสอบภูมิหลังในรูปแบบอื่น ๆ หรือการระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณและนิติบุคคลของคุณ (รวมถึงการตรวจสอบคัดกรองกับรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนด (sanction lists) ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและ/หรือหน่วยงานทางการซึ่งเปิดเผย
เป็นการทั่วไป ตามที่กฎหมายกำหนด) การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของคุณและนิติบุคคลของคุณ เข้าทำสัญญาหรือให้บริการกับคุณหรือนิติบุคคลของคุณ
(ค) การจัดการข้อมูล เช่น การดำรงและปรับปรุงรายชื่อ/รายนามของคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) การจัดเก็บเอกสารคำขอเปิดบัญชีหรือสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงคุณ
(ง) การบริหารความสัมพันธ์ เช่น การวางแผน การดำเนินการ และการบริหารความสัมพันธ์ (ทางสัญญา) อาทิ ด้วยการทำธุรกรรมและดำเนินการตามคำสั่งสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การประมวลผลการชำระเงิน การดำเนินกิจกรรมด้านการบัญชี การตรวจสอบ การเรียกเก็บเงินและการจัดเก็บเงิน การจัดการด้านการจัดส่งและการส่งมอบ การให้บริการสนับสนุน
(จ) การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ เช่น การทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การสำรวจและการรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และผลการดำเนินงานของคุณหรือของนิติบุคคลของคุณ การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด และผลิตภัณฑ์และบริการ
(ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสนับสนุน การใช้งานระบบ (helpdesk supports) การสร้างและดำรงรหัสและข้อมูลส่วนตัวสำหรับคุณ การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ที่เราได้อนุญาตให้คุณเข้าถึงได้ การระงับหรือปิดบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน (inactive accounts) การดำเนินการควบคุมธุรกิจ (business controls) เพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนินไปได้ และการช่วยให้เราสามารถระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา และการดูแลให้ระบบของเรามีความปลอดภัย การพัฒนา การใช้ การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยันตัวบุคคล การควบคุมและ การบันทึกการเข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการฉ้อโกง
(ซ) การจัดการข้อพิพาท เช่น การแก้ไขข้อพิพาท การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายหรือสัญญาของเรา การกำหนด การใช้หรือการต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การให้การต่อสู้คดี ข้อร้องเรียนต่างๆ
(ฌ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกันการร้องเรียนและ/หรืออาชญากรรม หรือการฉ้อโกง รวมไปถึงการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ
(ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร เช่น การปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กร และกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง และแนวทาง ของหน่วยงานกำกับดูแลที่มีผลบังคับใช้
(ฎ) การปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีอำนาจในหน่วยงานของรัฐ เช่น การประสานงาน การปฏิสัมพันธ์ และ การตอบสนองหน่วยงานของรัฐหรือศาล
(ฏ) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของเราซึ่งอาจเป็นที่น่าสนใจต่อคุณ กิจกรรมต่าง ๆ การเสนอบริการใหม่ การทำการสำรวจ การวัดความพึงพอใจในการใช้บริการ
(ฐ) การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล เช่น การจัดการ การฝึกอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเสี่ยง สถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผน หรือกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน และ
(ฑ) การให้บริการ เช่น การให้คำแนะนำในการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน การบริหารจัดการบัญชีลงทุนในหน่วยลงทุน การบริหารจัดการบัญชีเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล  รายละเอียดการลงทุน การรายงานผลหรือสถานะการลงทุน การติดต่อเพื่อให้ข้อมูลหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา และการให้บริการหลังการขาย เป็นต้น

3. วิธีการที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่ม หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ของบริษัทฯ บุคคลภายนอก ที่เรามอบหมาย (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลดังกล่าว) ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปนี้ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยคุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

3.1 บริษัทในเครือ/ในกลุ่มของเรา

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการยืนยันตัวตนของคุณเพื่อเข้าใช้บริการใดๆ ตามที่คุณร้องขอ ไปยังบริษัทในเครือ/บริษัทในกลุ่มของเรา เช่น (1) บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน); (2) บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด; (3) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด;  (4) บริษัท เอ็กซ์สปริง แอดวานซ์โซลูชั่น จำกัด; (5) บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด; และ/หรือ (6) บริษัท ฮักส์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นต้น หรืออนุญาตให้บริษัทดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

3.2 ผู้ให้บริการของเรา

เราอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ในนามของเรา หรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูล (data storage) (ข) ตัวแทนการวิจัย (ค) ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ (ง) ตัวแทนการสำรวจ (จ) ตัวแทนด้านการตลาด สื่อโฆษณาและ การติดต่อสื่อสาร (ฉ) ผู้ให้บริการชำระเงิน และให้บริการถอนเงินจากบัญชีของคุณที่มีกับเราไปยังบัญชีธนาคารของคุณ (ช) ผู้ให้บริการด้านธุรการและการดำเนินงาน และ (ซ) ผู้ให้บริการเพื่อการสนับสนุนกระบวนการทำความรู้จักลูกค้า และตรวจสอบสถานะลูกค้า  (ฉ) ตัวแทนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในการให้บริการเหล่านี้ ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของเราเพียงเท่าที่จำเป็นในการให้บริการโดยผู้ให้บริการเหล่านี้ และเราจะขอให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้ในข้างต้น เราจะดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่าผู้ให้บริการทุกรายที่เราทำงานด้วยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัย และจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่กระทำการในนามของคุณ หรือเกี่ยวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดที่คุณได้รับจากเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์  ตัวแทนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ธนาคารตัวแทน ทรัสตี ตัวแทน ผู้ขาย พันธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) คู่สัญญา (market counterparties) นายทะเบียน  ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา และที่คุณอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ แต่ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.4 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายอนุญาต

ในบางสถานการณ์ เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกรมสรรพากร ศาล หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่าการเปิดเผยหรือการโอนนั้นจำเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการฉ้อโกง หรือ ด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

3.5 ที่ปรึกษาวิชาชีพ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังที่ปรึกษาวิชาชีพของเราที่เกี่ยวกับบริการด้านการตรวจสอบ กฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ซึ่งช่วยในการประกอบธุรกิจและแก้ต่าง หรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง
ทางกฎหมาย

3.6 บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้

เราอาจมอบ โอน หรือแปลง หนี้ สิทธิ หรือภาระผูกพันของเราให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาใด ๆ ที่เข้าทำระหว่างคุณกับเรา เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ รวมถึงบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน 
หรือผู้รับแปลงหนี้ แต่ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.7 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรายสำคัญ ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอนหรือบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนของเรา ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อ กิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใดในทำนองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือการจำหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของเรา ถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ผู้รับข้อมูลจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก เราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ความตกลงการเก็บรักษาความลับ หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ (เช่น การโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการเพื่อการสนับสนุนกระบวนการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบสถานะลูกค้า เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่บริษัทจัดการลงทุนในต่างประเทศร้องขอ) หรือเครื่องแม่ข่ายที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และ การโอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมาย

5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานขึ้นหากจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  ตลอดจนนโยบายภายในหรือข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานของเรา และตามความจำเป็นอื่นๆ เช่น กรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น

6. ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

6.1 คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากคุณโดยการใช้คุกกี้ คุกกี้คือเทคโนโลยีการติดตามประเภทหนึ่งซึ่งนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้คุณควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากคุณปฏิเสธการติดตามโดยคุกกี้ ความสามารถของคุณในการใช้งานคุณลักษณะหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัดคุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายการใช้คุกกี้ได้ที่ https://www.xspringam.com/cookies-policy 

6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

โดยทั่วไป กิจกรรมของเราจะไม่เปิดให้บริการแก่ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ แต่อย่างไรก็ดี หากเราได้รับข้อมูลของบุคคลดังกล่าวมาไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ โดยไม่ได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี หรือคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี หรือจากคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันที หรือยังคงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป ถ้าเราสามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากการขอความยินยอม  

6.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ เช่น คู่สมรสและบุตรของคุณ ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ติดต่อ ผู้รับมอบอำนาจ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ และสถานภาพทางการเมืองของบุคคลเหล่านั้น คุณควรมั่นใจว่าคุณมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้เรา
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งคุณต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลที่สามเหล่านั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และขอรับความยินยอมจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง หากจำเป็น หรืออาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ที่ทำให้เราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

7. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

ในกรณีที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราอาจมีการเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือบริการอื่นที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใด ๆ อีกทั้งไม่อาจรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการดังกล่าว ในการนี้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา (หากมี) 
เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจว่าแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือบริการดังกล่าวดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

8. การรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทฯ ใช้มาตรการทางด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิคและด้านกายภาพที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ จากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผย ไม่ว่าจะเกิดโดยอุบัติเหตุ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งครอบคลุมถึงการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าข้อมูล และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึงเปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

9. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณอาจมีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิดังต่อไป

(ก) การเข้าถึง: คุณอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ ที่เราเก็บรักษาเอาไว้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ภายในการครอบครองหรือการควบคุมของเรา

(ข) การโอนย้ายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค โดยมีเงื่อนไขว่าการดำเนินการนั้นต้องเป็นไปตามความยินยอมของคุณหรือจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา

(ค) การคัดค้าน: ในบางกรณี คุณอาจมีสิทธิคัดค้านการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกิจกรรมซึ่งระบุในนโยบายฉบับนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(ง) การลบหรือทำลายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เช่น หากข้อมูลนั้นไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป หรือ คุณยกเลิกความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดการข้อมูล และในกรณีที่เราไม่มีเหตุผลทางกฎหมายสำหรับการรวบรวมหรือจัดการข้อมูลดังกล่าว หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการอย่างผิดกฎหมาย เป็นต้น

(จ) การระงับ: คุณอาจมีสิทธิจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเราไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไปในบางกรณี

(ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง: คุณอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

(ช) การถอนความยินยอม: คุณอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่คุณได้ให้แก่เราเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่คุณ

(ซ) การยื่นเรื่องร้องเรียน: คุณอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่คุณเชื่อว่าเราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้หากคุณประสงค์จะใช้สิทธิดังที่กล่าวมาในข้างต้น โปรดกรอกคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์มหรือช่องทางที่เราได้จัดเตรียมไว้ อย่างไรก็ดี ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราจะพยายามดำเนินการตามคำขอของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องมาจากเหตุผลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ทางกฎหมายโดยเฉพาะหรือความซับซ้อนของคำขอของคุณในบางสถานการณ์ เราอาจไม่สามารถให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณได้อันเนื่องมาจากข้อกำหนดทางกฎหมาย หากเราปฏิเสธคำขอในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าวให้คุณทราบ

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ที่หน้าเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ของบริษัทฯ เป็นระยะ ๆ โดยเราจะแจ้งเตือนให้คุณทราบ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณ และขอความยินยอมจากคุณอีกครั้งในกรณีที่จำเป็น และตามที่กฎหมายกำหนด 

11. รายละเอียดการติดต่อเรา
หากคุณมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่

(ก) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2  ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทร  02-030-3730

(ข) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส่งจดหมายมาที่: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บลจ.เอ็กซ์สปริง จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2  ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
อีเมล: [email protected]

ทั้งนี้ ท่านสามารถร้องขอใช้สิทธิของท่านกับบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ภายใต้ข้อ 9 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์ 
ดาวน์โหลดคลิก : XSpring AM Privacy Policy

newPrivatePolicyQR.png