ติดตามสถานะตราสารหนี้ผิดนัดชำระกองทุน


Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน กันยายน 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน มกราคม 2563 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน กันยายน 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน มกราคม 2563 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน กันยายน 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน มกราคม 2563 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 23/04/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 23/04/2563