ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า)

General investor type (accumulative)

X-SEQS-RA

9.6667

... -0.58

ณ วันที่ 21/05/2567

เหมาะสำหรับ


  • ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล
  • ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาวในรูปแบบของผลตอบแทนรวม (Total Return)

วัตถุประสงค์


  • โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารทุน โดยมุ่งหวังผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาวในรูปแบบของผลตอบแทนรวม (Total Return) และเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฏหมายและเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

นโยบายการลงทุน


  • กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี โดยกองทุนจะลงทุนให้มี Net Exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ระดับความเสี่ยง

1 2 3 4 5 6 7 8 8+
เสี่ยงต่ำ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ