ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล)

General investor type (Dividend payment)

X-SEQS-RD

10.0181

... -0.23

ณ วันที่ 01/03/2567

การซื้อขายหน่วยลงทุน


หัวข้อ รายละเอียด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 100 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 100 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ก่อน 15.30 น.
วันทำการขาย ทุกวันทำการ ก่อน 14.00 น.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย


หัวข้อ รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมการขาย 1.0700%
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า 1.0700%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)


หัวข้อ รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาส้มพันธ์และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุน


หัวข้อ รายละเอียด
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ