สัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรก ปี 2565


2565 ธันวาคม
2565 พฤศจิกายน
2565 ตุลาคม
2565 กันยายน
2565 สิงหาคม
2565 กรกฎาคม
2565 มิถุนายน
2565 พฤษภาคม
2565 เมษายน
2565 มีนาคม
2565 กุมภาพันธ์
2565 มกราคม