ประกาศจากเอ็กซ์สปริง เอเอ็ม


แจ้งการได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 26 03/10/2565
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม “กองทุนเปิดเอคควิตีโปร หุ้นระยะยาว” (EP-LTF) 07/09/2565
แจ้งการได้รับทรัพย์สินกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 3 (“กองทุน”) 07/09/2565
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการชำระบัญชีของตราสารหนี้ผิดนัดชำระ 05/09/2565
แจ้งการได้รับทรัพย์สินกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 5 (“กองทุน”) 05/09/2565
แจ้งการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 25 02/09/2565
แจ้งการได้รับทรัพย์สิน 23/08/2565
แจ้งการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม 4 ครั้งที่ 24 08/08/2565
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการชำระบัญชีของตราสารหนี้ผิดนัดชำระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด 05/08/2565
แจ้งการเฉลี่ยเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดโซลาริส ตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 17 18/07/2565
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการชำระบัญชีของตราสารหนี้ผิดนัดชำระ 18/07/2565
แจ้งการเฉลี่ยเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดโซลาริส ตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 23 05/07/2565
แจ้งการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 22 02/06/2565
แจ้งการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 21 05/05/2565
แจ้งการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 20 04/05/2565
แจ้งการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ครั้งที่ 18 และครั้งที่ 19 11/03/2565
ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมกอง X-SEQS (ชนิด RA RD) 21/01/2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด แจ้งย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัท 01/01/2565
ประกาศงดจ่ายเงินปันผล (กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก X-SEQS) 22/11/2564
ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF) และ กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS) 10/09/2564
ประกาศการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟันด์ อีพี4 (I-TEP 4) 08/09/2564
ประกาศ การขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด กองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟันด์ อีพี4 (I-TEP 4) 27/08/2564
ประกาศปรับค่าธรรมเนียม กองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร์ฟันด์อีพี4 (I-TEP 4) 23/08/2564
ประกาศนโยบายการปิดบัญชีลูกค้ากองทุนรวมดาวน์โหลด 24/03/2564
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ 23/03/2564
ประกาศเรื่องการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟันด์ อีพี3 (I-TEP 3) 10/03/2564
ประกาศแจ้งข้อมูลขายทอดตลาดที่ดิน (กรณีผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดชำระราย KC) 11/02/2564
ประกาศ เรื่องการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟันด์ อีพี2 (I-TEP 2) 20/01/2564
ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชีพ (I-EQRMF) กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (I-SEQS) 03/12/2563
ประกาศรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ(Auto Redemption) กองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟันด์ อีพี1 (I-TEP1) 24/11/2563