บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด เข้าร่วมโครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน”
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด เข้าร่วมโครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด เข้าร่วมโครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน” โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการเงินการลงทุน (Financial Literacy) ให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนในวงกว้าง