Independent Oversight Entity Report


รายงานผลการดำเนินการติดตามดูแลการจัดการกองทุน ประจำปี 2566

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ต้องจัดให้มีการติดตามดูแล การปฏิบัติงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม เพื่อให้มีการปฏิบัติสอดคล้องและเป็นไปตามความคาดหวังของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ในอันเกี่ยวกับการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม หรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ โดยกระบวนการติดตามดังกล่าวต้องมีความอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษัท หรือต้องมีการถ่วงดุลการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั้น ทั้งนี้ การดำเนินการตามหลักการที่กล่าวถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กรโดยรวมให้เกิดประสิทธิภาพ และนำมาซึ่งการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ตลอดจนก่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ( Good Governance )  และด้วยหลักการ  / เหตุผลดังกล่าว การดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อ็กซ์สปริง จำกัด “ บริษัท” ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ในการยกระดับการกำกับดูแลให้มีความโปร่งใส สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ที่กี่ยวข้องกับการติดตามดูแลการจัดกองของกองทุนรวม ในการรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรา 124/1 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 

          บริษัท จึงได้กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งมีความอิสระจากฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Mutual Fund Independent Oversight Entity) เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินการและปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และในการนี้ ในการติดตามและตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว และให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการติดตามดูแล เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด รับทราบตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำหนด  

ฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุน ประจำปี 2566 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบ และนำส่งให้หน่วยงานของทางการที่กำหนดต่อไป

อนึ่ง เนื้อหารายงานฉบับนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/ หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงผลการติดตามตรวจสอบ การดำ เนินการของบริษัท และการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศ และข้อบังคับ ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล กำหนดให้กับผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ถือปฏิบัติ เป็นต้น

บทสรุปเพื่อผู้บริหาร

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้ดำเนินการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Mutual Fuld Independent Oversight Entity) ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย  ประกาศ  ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล  ตลอดจนนโยบาย แนวทางการดำเนินการของบริษัทตามกำหนด ซึ่งจากการปฏิบัติงานในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา  นอกเหนือจากการติดตามตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบ  และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้วนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการมอบหมายเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจสอบ การติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ที่อาจเป็นกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม หรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำหนด ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมถือปฏิบัตินั้น ไม่พบประเด็นข้อสังเกตที่สำคัญจากการตรวจสอบ 

รายงานผลการตรวจสอบ การปฏิบัติงานและดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุน

ส่วนที่ 1 : ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 124/1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงานและการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

3. หนังสือเวียน ที่ กลต.นจ.(ว) 24/2562 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมเพื่อรองรับ ม.124/1 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ตรวจสอบ ผลการการดำเนินการ และแนวทางการแก้ไข

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานการตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวการถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 และ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกำหนด พบว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด แล้วดังนี้

1. กำหนดให้มี คณะกรรมการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity Committee) โดยมอบหมายแต่งตั้งให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุน ซึ่งมีความอิสระ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2. กำหนดให้มี แนวทางการติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม หรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าวแล้ว

3. จากการตรวจสอบ การติดตามและการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด โดยสรุป ดังนี้


เรื่องที่ตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ และติดตามดูแลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด และแนวทางแก้ไข
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตอื่น ๆ
1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อสังเกตใด หรือที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
--
2. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่อง
ไม่พบข้อสังเกตใด หรือที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
--
3. วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม
ไม่พบข้อสังเกตที่สำคัญ หรือที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
--
4. การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ
ไม่พบข้อสังเกตที่สำคัญ หรือที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
--
5. การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน
ไม่พบข้อสังเกตที่สำคัญ หรือที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
--
6. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่พบข้อสังเกตที่สำคัญ หรือที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
--
7. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
ไม่พบข้อสังเกตที่สำคัญ หรือที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
--

        นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นต่อการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ นโยบายหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง คู่มือกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) กรอบการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท (Proprietary Trading)  รวมทั้งนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และได้มีการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้ว

Download