• XSpring AM

  ทำรายการ XSpring AM

  เปิดบัญชีและทำรายการด้วยตัวเอง

  เปิดบัญชีและทำรายการด้วยตัวเอง
  สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ. เอ็กซ์สปริง ควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่ต้องการลงทุนอย่างละเอียด โดยสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้จากบลจ. เอ็กซ์สปริง หรือตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุนทุกแห่ง ทั้งนี้ผู้ลงทุนใหม่สามารถทำการเปิดบัญชีใหม่ด้วยการกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ และยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีด้วยตนเอง ที่บลจ. เอ็กซ์สปริง หรือตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุนดังกล่าวทุกแห่ง

  แบบฟอร์มสำหรับเปิดบัญชีกองทุนใหม่

  1. คำขอเปิดบัญชีกองทุน สำหรับกรณีเปิดบัญชีใหม่
  2. ใบรายละเอียดลูกค้า
  3. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (เมื่อผู้ลงทุนประสงค์ที่จะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทุนใน BBL, KBank, SCB, BAY ทั้งนี้ในการดำเนินการขออนุญาตจากธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากที่กำหนดนั้นอาจใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์)
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับเปิดบัญชีกองทุนใหม่ คลิกที่นี่

  สำหรับบุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี

  สำหรับนิติบุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันออกหนังสือรับรอง
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • หนังสือบริคณห์สนธิ
  • ใบสำคัญการแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ควรเป็นกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน)
  • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้บริษัทเปิดบัญชีกองทุนกับ บลจ.เอ็กซ์สปริง
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
  • ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเงื่อนไขการลงนาม
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคลหน้าแรกที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี เอกสารสำเนาทั้งหมด จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม

  ข้อแนะนำสำหรับผู้ลงทุน

  • ชื่อบัญชีกองทุนควรเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีเงินฝาก ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ธนาคารปฏิเสธที่จะรับเงินปันผล และ/หรือ ค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าในบัญชีเงินฝากนั้น
  • การเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีกองทุน จะทำได้ต่อเมื่อท่านเปลี่ยนชื่อ-สกุลตามกฎหมายเท่านั้น
  • สำหรับบัญชีบุคคลธรรมดา ท่านควรแจ้งใหบริษัทฯทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลนั้น สำหรับท่านที่ไม่ประสงค์จะหักภาษีจากเงินปันผล ณ ที่จ่าย ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องนำเงินปันผลนั้นรวมเป็นรายได้ของท่านเพื่อใช้คำนวณฐานภาษีเงินได้ประจำปีต่อไป

  การทำรายการด้วยตัวเอง/การซื้อขายหน่วยลงทุน
  ท่านสามารถทำรายการซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ 3 ช่องทางคือ
  • บลจ.เอ็กซ์สปริง
  • ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ท่านได้เปิดบัญชีกองทุนไว้
  • ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Streaming for Fund Mobile Application )
  • โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม คำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และลงลายมือชื่อให้ตรงกับในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ พร้อมกับทำรายการให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 13.00 น. หรือ 15.30 น. (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละกองทุน)
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับกองทุนรวม คลิกที่นี่

  การซื้อหน่วยลงทุน

  • การซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนมีจำนวนเงินขั้นต่ำต่างกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดจำนวนขั้นต่ำได้จากหนังสือชี้ชวน ฯ
  • หากท่านชำระเงินด้วยเช็ค กรุณาสั่งจ่ายโดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด .......” หรือ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ.เอ็กซ์สปริง” และนำฝากภายในเวลาปิดรับเช็ค Clearing ของแต่ละธนาคาร
  • หากท่านต้องการชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลข 02-030-3730 เพื่อติดต่อขอรับหมายเลขบัญชีสำหรับธนาคารที่ท่านต้องการ
  • ท่านจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และรายงานการถือหน่วยลงทุนรายเดือน (หรือรายไตรมาสสำหรับท่านที่ลงทุนเฉพาะกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว) เป็นหลักฐานสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมของเรา
  • ท่านสามารถเลือกออก Passbook แทนการรับหนังสือรับรองสิทธิและรายงานการถือหน่วยลงทุนรายเดือน การขายคืนหน่วยลงทุน
  • การขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละกองทุนมีจำนวนเงินขั้นต่ำต่างกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดจำนวนขั้นต่ำได้จากหนังสือชี้ชวน ฯ
  • หากท่านทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จำนวนยอดหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนคงเหลือของท่านต่ำกว่าที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯจะทำการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่เหลือในกองทุนนั้นทั้งหมด โดยบริษัทได้กำหนดหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำของแต่ละกองทุนแตกต่างกัน ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนฯ
  • กองทุนแต่ละประเภทมีกำหนดที่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะเวลาที่ต่างกัน กรุณาศึกษาข้อกำหนดของแต่ละกองทุนเพื่อรับทราบวันที่ท่านจะได้รับเงินค่าขายคืนอีกครั้ง

  การขายคืนหน่วยลงทุน

  • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” (Redemption Order) และลงลายมือชื่อในช่อง“ ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน” (กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี บิดาหรือมารดาต้องลงลายมือชื่อด้วย)
  • นำส่งเอกสารหลักฐานข้างต้นได้ที่ บลจ.เอกซ์สปริง หรือตัวแทนขายด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางอีเมลส์ Wealthsupport@xspringam.com หรือโทร.02-030-3730 (ส่งต้นฉบับภายใน 7 วัน) ตั้งแต่เวลา 8:30 – 15:30 น
  • รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน นำเงินเข้าบัญชีตามที่ระบุในใบคำขอเปิดบัญชี หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมในนามผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับค่าขายคืนตามระยะเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

  • การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของอีกกองทุนหนึ่ง โดยท่านไม่จำเป็นต้องรอรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนแรก เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนอีกกองทุนหนึ่ง
  • การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนมีจำนวนขั้นต่ำต่างกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนนั้นๆ เพื่อทราบจำนวนขั้นต่ำก่อนการสับเปลี่ยนแต่ละครั้ง
  • หากท่านทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วทำให้ยอดหน่วยลงทุนที่เหลือในบัญชีกองทุนของท่านต่ำกว่าที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เหลือทั้งหมดจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง โดยบริษัทได้กำหนดหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำของแต่ละกองทุนแตกต่างกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดจำนวนขั้นต่ำได้จากหนังสือชี้ชวนฯ

  ขั้นตอนการโอนย้ายกองทุน RMF/LTF จาก บลจ.อื่น มายัง บลจ.เอ็กซ์สปริง

  ขั้นตอนที่1

  กรณีลูกค้าใหม่: ติดต่อบลจ.เอ็กซ์สปริง หรือตัวแทนสนับสนุนการขายเพื่อทำการเปิดบัญชีกองทุนก่อน
  กรณีลูกค้าปัจจุบัน: เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2

  ขั้นตอนที่2

  กรอกแบบฟอร์ม "คำสั่งซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กรณีเปลี่ยนบลจ.)" ของบลจ.เอ็กซ์สปริง

  ขั้นตอนที่3

  ติดต่อทำธุกรรมกับบลจ.ที่ต้องการจะโอนกองทุนออก (บลจ.ต้นทาง) โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
  1) สำเนาแบบฟอร์ม "คำสั่งซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กรณีเปลี่ยนบลจ.)" (ตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงสำหรับบลจ.ต้นทาง)
  2) แบบฟอร์ม "คำสั่งโอนย้าย (สับเปลี่ยนออก) RMF/LTF" ของบลจ.ต้นทาง
  3) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของลูกค้าที่จะโอนมา

  ขั้นตอนที่4

  ส่งเอกสารทั้งหมด (เอกสารของบลจ.เอ็กซ์สปริง และ บลจ.ต้นทาง) มาที่ฝ่ายการตลาด บลจ.เอ็กซ์สปริง โทรยืนยันการส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่ โทร 02-030-3730 สำหรับแบบฟอร์มของบลจ.เอ็กซ์สปริง ในขั้นตอนที่ 2 กรุณาส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ บลจ.เอ็กซ์สปริง เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

  ขั้นตอนที่5

  ลูกค้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ หลังจากรายการธุรกรรมของ บลจ.ต้นทาง เสร็จสมบูรณ์

  
  COOKIES

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

  ยอมรับ
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.