• ความรู้ความเข้าใจ หรือ ทักษะด้านการเงิน (financial literacy) นับวันยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น ทั้งนี้ ทักษะทางการเงินหมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจ เรื่องการเงิน ตั้งแต่ การออม การกู้ยืม การลงทุน รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับ อัตราดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบันของเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทน การกระจายความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละประเภท และความเข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้ที่ปรึกษาทางการเงิน และเข้าใจในคำแนะนำที่ได้รับ

  หลายประเทศในโลกได้ให้ความสำคัญกับเรื่องทักษะด้านการเงิน ตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษได้มีการบรรจุหลักสูตรทักษะด้านการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมวัย เพื่อให้เด็กได้ทยอยซึมซับและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทางการเงิน ประเทศนิวซีแลนด์ได้กำหนดให้เรื่องทักษะด้านการเงิน (financial literacy) เป็น 1 ใน 8 องค์ประกอบของวาระแห่งชาติที่จะทำให้ประชาชนมีความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาเพื่อผลักดันและวัดผลเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง เป็นต้น

  รัฐบาลในแต่ละประเทศควรให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะความรู้ หรือ ทักษะด้านการเงินนี้ให้กับประชากรในประเทศของตน โดยจัดทำเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงสร้างวินัยทางการเงินที่มีประสิทธิภาพให้กับประชากรในประเทศ ทั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการขับเคลื่อนมาจากภาครัฐบาลเท่านั้น แต่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคเอกชน หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจ และหน่วยงานประชาสังคมต่างๆ ที่ต้องร่วมมือกันเพื่อยกระดับทักษะด้านการเงินแก่ประชาชน โดยอาจไม่ได้ตั้งเป้าให้ประชาชนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน แต่ให้มีความรู้มากพอที่จะ ดูแลตัวเองได้ รัฐบาลดำเนินการด้านนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรับปรุงระบบภาษีเพื่อเอื้อให้คนออมเพื่อการเกษียณมากขึ้น การออกตราสารการเงินที่พ่วงรางวัลเพื่อจูงใจให้คนออมมากขึ้น

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในวงจรของการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ หรือ ทักษะด้านการเงิน (financial literacy) และตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปวางแผนทางการเงิน ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ภายใต้กรอบการบริหารจัดการตามใบอนุญาตที่ได้รับ โดยล่าสุดบริษัทได้ดำเนินการขยายกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมผู้บริหารนำทีมโดยนายยศกร ฟอลเล็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายจิตติวัฒน์ กันธมาลา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และนางสาวมนชญา รัชตกุล ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน พร้อมเดินหน้าบริหารกองทุนส่วนบุคคลให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศไทย โดยที่ผ่านมาได้มีการลงนามสัญญาร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด และ บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) เพื่อตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุน โดยยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เป็นไปตามหลักจริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ เพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่วางแผนไว้ในอนาคต ได้อย่างมั่นใจ

   

   

  
  COOKIES

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

  ยอมรับ
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.