• บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ร่วมลงนามเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยมี “ กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (I-SEQS)” และ “กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)”  ทั้งนี้ เริ่มเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร.02-624-6333 www.xspringam.com

  
  COOKIES

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

  ยอมรับ
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.