• XSpring AM

  เกี่ยวกับเรา About

  01
  ข้อมูลบริษัท XSpring AM
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ตั้งอยู่ที่ ชั้น 19 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ เลขที่ 287 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ได้ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2549
  และเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา โดยมีทุนจดทะเบียน 67,620,000 บาท (ชำระเต็ม) ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

  ปัจจุบัน บริษัทมีใบอนุญาตการจัดการกองทุน ภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 4 ใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
  การจัดการกองทุนรวม
  การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล)
  การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
  การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  ใบอนุญาตเลขที่ 0009/2549
  ใบอนุญาตเลขที่ 0008/2550
  ใบอนุญาตเลขที่ 0001/2555
  ใบอนุญาตเลขที่ 0009/2550
  การจัดการกองทุนรวม
  ใบอนุญาตเลขที่ 0009/2549
  การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล)
  ใบอนุญาตเลขที่ 0008/2550
  การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
  ใบอนุญาตเลขที่ 0001/2555
  การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  ใบอนุญาตเลขที่ 0009/2550

  หมายเหตุ :
  1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564
  2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
  3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

  02
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ VISION MISSION
  วิสัยทัศน์

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนที่เน้นนวัตกรรม และอยู่ในใจลูกค้าเป็นลำดับแรกในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)

  พันธกิจ
   
  1.  นำเสนอกองทุนนวัตกรรมใหม่ ๆ และแสวงหาความมั่งคั่งสูงสุดให้กับลูกค้า
  2.  เน้นลูกค้าเป็นหลัก ผ่านการสร้างแรงบันดาลใจบนแพลทฟอร์มดิจิตัลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า
  3.  พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีเกียรติ และจรรยาบรรณ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
   ของบริษัทฯ

  03
  ค่านิยมหลักของบริษัท XSpring AM
  ความซื่อสัตย์สุจริต

  บริษัทฯยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยทำให้เป้าหมายของลูกค้าเป็นเป้าหมายของเรา ซึ่งเป็นไปตามหลักจริยธรรม และมืออาชีพที่บริษัทฯยึดถือปฎิบัติ พนักงานของบริษัทฯจะอุทิศตัวให้กับการบริการลูกค้าอย่างดีที่สุด และไม่มีนโยบายรับเงินพิเศษอื่นใด ความซื่อสัตย์เป็นค่านิยมหลักของกระบวนการลงทุน ความสัมพันธ์กับลูกค้า และทุกอย่างที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ

  ความกระตือรือร้น

  บริษัทฯจะพยายามให้บรรลุเป้าหมายเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้ และติดตามผลของการทำงานอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯจะดำเนินงานกับทุกสิ่งที่ท้าทายด้วยความกระตือรือร้น ไตร่ตรองอย่างละเอียด และวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ จะมีความกระตือรือร้นในทุกสิ่งที่ได้ดำเนินการในทุกวันเพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่วางแผนไว้ในอนาคต ได้อย่างมั่นใจ

  ความคิดสร้างสรรค์

  เรามุ่งมั่นค้นหาความรู้ และทำความเข้าใจในตลาดฯเชิงลึก ซึ่งจะนำมาซึ่งแนวทางการลงทุนที่สร้างสรรค์อันเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อ เปลี่ยนแปลงตลาดฯและสร้างความแตกต่างที่ได้เปรียบสำหรับเพิ่มพูนความมั่งคั่งแก่ลูกค้าของเรา ได้อย่างมั่นใจ


  05
  คณะผู้บริหาร XSpring AM
  นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์
  ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการศึกษา

  • M.Sc. Management, Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg

  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการทำงาน

  • ผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

  • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

  • นักวิเคราะห์การลงทุน กองทุนประกันสังคม

  • Senior Associate, PricewaterhouseCoopers FAS Ltd.

  • นักวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

  • นักวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

  ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน

  • ผู้จัดการกองทุน

  • นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

  • ผ่านการทดสอบหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับ 2

   

  นางสาวสุภาพร หมู่พยัคฆ์
  ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (MBA-Finance) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  ประวัติการทำงาน

  • ผู้บริหารสูงสุดสายงานการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จำกัด

  • ผู้จัดการฝ่ายธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

  • ผู้จัดการอาวุโส สายงานดูแลลูกค้าสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ โอเอชเค (ประเทศไทย) จำกัด

  ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน

  • ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2

   

  นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา
  ประธานเจ้าหน้าที่จัดการกองรีท คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท Master of Science in Economics (Research) University of North Texas Denton, TX.

  • ปริญญาโท Master of Science in Real Estate (MRE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • Graduate Diploma in Property Valuation Program (GPV) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ปริญญาตรี Bachelor of Arts in Economics มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการทำงาน

  • ผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการกองรีทส์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

  • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เทิร์นคีย์คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

  • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไทคอน แมเนจเม้นท์ จำกัด

  • ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

  ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

   


  06
  ทีมจัดการลงทุน XSpring AM
  นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์
  ผู้จัดการกองทุน คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการศึกษา

  • M.Sc. Management, Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg

  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการทำงาน

  • ผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

  • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

  • นักวิเคราะห์การลงทุน กองทุนประกันสังคม

  • Senior Associate, PricewaterhouseCoopers FAS Ltd.

  • นักวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

  • นักวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

  ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน

  • ผู้จัดการกองทุน

  • นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

  • ผ่านการทดสอบหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับ 2

   

  นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล
  ผู้จัดการกองทุน คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการทำงาน

  • ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

  • ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

  • ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

  • ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

  • ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

  ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน

  • ผู้จัดการกองทุน

  • ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

  • ผ่านการทดสอบหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับ 1

   

  นายวิศรุต เสกสรรพานิช
  ผู้จัดการกองทุน คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการทำงาน

  • ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

  • ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

  • ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

  • Management Trainee ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน

  ผู้จัดการกองทุน

  • ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

  • ผู้วางแผนการลงทุน (IP License)

  • ผ่านการทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ 1

  • ผ่านการทดสอบหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) ฉบับที่ 1, 2 และ 3  
  COOKIES

  บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

  ยอมรับ
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.