• XSpring AM

  เกี่ยวกับเรา About

  01
  ข้อมูลบริษัท XSpring AM
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.ได้ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2549 และเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมาปัจจุบันทุนจดทะเบียน 200,000,000.00 บาท (ชำระเต็ม) ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  ปัจจุบัน บริษัทมีใบอนุญาตการจัดการกองทุน ภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 5 ใบอนุญาต ดังต่อไปนี้

   

  การจัดการกองทุนรวม
  การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล)
  การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
  การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (pending for activation)
  การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

  ใบอนุญาตเลขที่ 0009/2549
  ใบอนุญาตเลขที่ 0008/2550
  ใบอนุญาตเลขที่ 0001/2555
  ใบอนุญาตเลขที่ 0009/2550
  ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0146-01

  หมายเหตุ :

  1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

  2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

  3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555


  02
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ XSpring AM
  วิสัยทัศน์

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนที่เน้นนวัตกรรม และอยู่ในใจลูกค้าเป็นลำดับแรกในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)

  พันธกิจ

  1. นำเสนอกองทุนนวัตกรรมใหม่ ๆ และแสวงหาความมั่งคั่งสูงสุดให้กับลูกค้า
  2. เน้นลูกค้าเป็นหลัก ผ่านการสร้างแรงบันดาลใจบนแพลทฟอร์มดิจิตัลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า
  3. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีเกียรติ และจรรยาบรรณ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน
    ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ

  03
  ค่านิยมหลักของบริษัท XSpring AM
  ความซื่อสัตย์สุจริต

  บริษัทฯยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยทำให้เป้าหมายของลูกค้าเป็นเป้าหมายของเรา ซึ่งเป็นไปตามหลักจริยธรรม และมืออาชีพที่บริษัทฯยึดถือปฎิบัติ พนักงานของบริษัทฯจะอุทิศตัวให้กับการบริการลูกค้าอย่างดีที่สุด และไม่มีนโยบายรับเงินพิเศษอื่นใด ความซื่อสัตย์เป็นค่านิยมหลักของกระบวนการลงทุน ความสัมพันธ์กับลูกค้า และทุกอย่างที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ

  ความกระตือรือร้น

  บริษัทฯจะพยายามให้บรรลุเป้าหมายเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้ และติดตามผลของการทำงานอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯจะดำเนินงานกับทุกสิ่งที่ท้าทายด้วยความกระตือรือร้น ไตร่ตรองอย่างละเอียด และวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ จะมีความกระตือรือร้นในทุกสิ่งที่ได้ดำเนินการในทุกวันเพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่วางแผนไว้ในอนาคต ได้อย่างมั่นใจ

  ความคิดสร้างสรรค์

  เรามุ่งมั่นค้นหาความรู้ และทำความเข้าใจในตลาดฯเชิงลึก ซึ่งจะนำมาซึ่งแนวทางการลงทุนที่สร้างสรรค์อันเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อ เปลี่ยนแปลงตลาดฯและสร้างความแตกต่างที่ได้เปรียบสำหรับเพิ่มพูนความมั่งคั่งแก่ลูกค้าของเรา ได้อย่างมั่นใจ


  05
  คณะกรรมการจัดการ XSpring AM
  นายยศกร ฟอลเล็ต
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท  M.Sc. International Securities, Investment and Banking with specialism in Risk Management,
    ICMA Centre, University of Reading, Reading, UK
  • ปริญญาโท Master of Management in Innovation (International Program) majoring in Project Management,
    Decision Skills and Enterprise Resource Planning (ERP), วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาตรี B.A. Economics (International Program), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการทำงาน

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
  • คณะกรรมการ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
  • ผู้อำนวยการ และผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  • ประธานฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความเสี่ยงด้านการตลาด บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน
  • ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1

   

  นางสาวมนชญา รัชตกุล
  ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) Western Illinois University, USA
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
  • CISA ระดับ III สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

  ประวัติการทำงาน

  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
  • ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
  • ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน

  • ผู้จัดการกองทุน
  • นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
  • ผู้วางแผนการลงทุน

  นายฐปนันท์ รัตนเนตร
  ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท M.B.A. Finance and Accounting, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
  • ปริญญาตรี B.A. Finance & Marketing, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan

  ประวัติการทำงาน

  • Director – Investment Product & Institutional Coverage, Ally Global Management

  • Head of Business Development, Lazada(Thailand)

  • Senior Private Banker ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชม

  ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน

  • Chartered Financial Analyst (CFA®)

  • นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

  • ผู้วางแผนการลงทุน

  นายกิติศักดิ์ เจริญโภคานนท์
  ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  ประวัติการทำงาน

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
  • ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / บริษัท ทรีด้อม (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันกฤษณา
  • ผู้จัดการกลุ่มสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ / บริษัท ทัชวู๊ด เอเชีย จำกัด / สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

  นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ
  ผู้บริหาร สายงานปฏิบัติการ คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Financial Investment and Risk Management, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ประวัติการทำงาน
  • หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด  
  • ผู้อำนวยการส่วนควบรวมกิจการ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด
  • ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนในประเทศ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด

  ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน
  • ผู้จัดการกองทุน
  • Financial Risk Manager (FRM)
  • Certified Financial Planner (CFP)  07
  ทีมจัดการลงทุน XSpring AM
  นางสาวมนชญา รัชตกุล
  ผู้จัดการกองทุน คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) Western Illinois University, USA

  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

  • CISA ระดับ III สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

  ประวัติการทำงาน

  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

  • ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

  • ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน

  • ผู้จัดการกองทุน

  • นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

  • ผู้วางแผนการลงทุน  
  COOKIES

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

  ยอมรับ
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.