รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม


2023 รายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
2565 แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2565)
2565 แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 กันยายน 2565)
2565 รายงานการใช้สิทธิออกเสียง
2565 แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2565)
2564 รายงานการใช้สิทธิออกเสียง
2563 แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2563 รายงานการใช้สิทธิออกเสียง
2562 รายงานการใช้สิทธิออกเสียง
2562 แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2561 การใช้สิทธิออกเสียง (วิสามัญ)
2561 การใช้สิทธิออกเสียง การประชุมสามัญ
2561 การใช้สิทธิออกเสียง การประชุมสามัญ
2561 การงดออกเสียง (วิสามัญ)
2561 การงดออกเสียง การประชุมสามัญ
2560 การใช้สิทธิออกเสียง (วิสามัญ)
2560 การใช้สิทธิออกเสียง (วิสามัญ)
2560 การใช้สิทธิออกเสียง การประชุมสามัญ
2560 การงดออกเสียง (วิสามัญ)
2560 การงดออกเสียง การประชุมสามัญ