รายงานการถือครองหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3


2026 Report of holding more than 1/3 of investment units
2022 Report of holding more than 1/3 of investment units
2021 Report of holding more than 1/3 of investment units
2020 Report of holding more than 1/3 of investment units